2018

Cynllun tai newydd gwerth £1.5m yn hwb mawr i Fae Colwyn

Cafodd y gyn feddygfa yn Rhodfa Pwllcrochan ei haddasu a’i hymestyn gan Cartrefi Conwy gan greu 14 o fflatiau, wyth ohonynt gyda dwy ystafell wely a chwech gydag un ystafell wely. Mae’r eiddo, a elwid…

The former doctor’s surgery in Pwllcrochan Avenue has been converted and extended by Cartrefi Conwy to create 14 apartments, eight with two bedrooms and six with one bedroom. The property, previously called Rhoslan, has now…

Mae Cartrefi Conwy am adeiladu 8 o gartrefi un ystafell wely ar ddarn o dir yng nghefn Ffordd Sefton, St Davids a Iola Drive. Mi fydd y cartrefi hwn yn defnyddio System newydd sbon Beattie…

Cartrefi Conwy is looking to build 8, one bedroom homes on a piece of land at the back of Sefton Road, St Davids Road and Iola Drive. The homes will be built using a ground…