Gwynne Jones - Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy

Gwynne Jones – Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy

Mae Gwynne Jones,  Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy a Rheolwr Gweithrediadau gynt, wedi gweithio i Gartrefi Conwy ers mis Gorffennaf 2008 a cyn hynny bu’n gweithio am tua 20 mlynedd gydag awdurdodau lleol a chymdeithasau tai traddodiadol. Yn 2015, yn dilyn cyfuno gwasanaethau yng Nghonwy a Sir Ddinbych, etholwyd Gwynne yn gadeirydd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych.  Mae’n gymrawd y Sefydliad Tai Siartredig ac ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd CIH Cymru.

Meddai Gwynne: “Fy rôl i ydi arwain, rheoli a datblygu pob maes gweithredol, gwasanaethau cymunedol ac adfywiad cymunedol, rheoli asedau a chynnal a chadw a datblygu adeiladau er mwyn darparu a gwella eiddo a gwasanaethau ar gyfer tenantiaid.

Credaf fod bod yn rhan o Gartrefi Conwy yn gyfle i wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl – nid dim ond drwy wneud gwelliannau i’r adeiladau eu hunain ond drwy feithrin ymdeimlad o gymuned a sicrhau fod ein stadau yn llefydd y gall pobl fod yn falch ohonynt.

Y mae hefyd yn gyfle i roi grym i’r tenantiaid drwy roi cyfle iddyn nhw chwarae rhan weithredol yn eu dyfodol drwy greu gwir bartneriaeth rhwng Cartrefi Conwy a’n tenantiaid.”

Last modified on Ionawr 23rd, 2020 at 3:07 pm