8-10 Ffordd Bugail

Rydym yn gweithio gyda Thîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i allu cynnig tai fforddiadwy i bobl leol.

Rydym yn bwriadu trawsnewid cyn swyddfa Galw Gofal, uwchlaw Canolfan Gymunedol Y Fron, yn 2 fflat dwy ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer rhent canolradd.

Mae rhent canolradd yn rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio cynilo ar gyfer blaendal i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain. Mae’r rhenti tua ugain y cant yn llai na’r un math o eiddo yn y sector preifat.

Mae ein cynlluniau dylunio trawsnewid yn ategu ac yn diogelu preifatrwydd y tai a’r ganolfan gymunedol o’u hamgylch. Bydd gan y fflatiau fynediad a pharcio ar wahân o’r ganolfan gymunedol.

Ar ôl yr ymgynghoriad byddwn yn adolygu eich sylwadau a’ch adborth ac, os gallwn, byddwn yn newid ein cynlluniau cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio.

 

Mi gafon ddigwyddiad yng Nghanolfan Y Fron ar Ddydd Llun 1af Orffennaf ar gyfer trigolion i ddod draw ac i weld ein planiau ac i rannu eich meddyliau.

 

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau.  Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

 

Byrddau cynllun

 

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF

Yn dilyn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus, bydd Cartrefi Conwy yn adolygu eich sylwadau ac awgrymiadau. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd Cynllunio erbyn diwedd Gorffennaf 2019.

Gallwch gysylltu a ni ar 0300 124 0040 ac i siarad a Tom Skelley.

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 bedroom 1 bathroom 1 reception

1 bedroom apartments (Colwyn Bay)

£400 rent

1 bedroom apartments to rent now available in West End, Colwyn Bay : Please apply through Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 bedroom 1 bathroom 1 reception

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.   Cymhwyster: Oedran…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Powys (Coming Soon)

£520 rent

Situated on the popular Park Aberkinsey development, the PPowys is a three bedroom Intermediate rent home and has a generous lounge /dining area with separate modern, fitted kitchen and downstairs cloakroom.   Eligibility: Age –…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

The Chester (Rent to Own)

£675PCM rent

The Chester is a detached 3 bedroom house Rent To Own property, on the Parc Aberkinsey development in Rhyl with two double rooms and one single room. This property has a living room, kitchen /…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Y CHESTER (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Meini…

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

2 bedroom apartments, Llandudno

£500 rent

These 2-bedroom apartments are centrally located in desirable Llandudno. The apartments make great use of space, with their two bedrooms making it ideal for couples or young families.   Eligibility Criteria Age – you must be…

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rent

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 bedrooms 2 bathrooms 0 reception