8-10 Ffordd Bugail

Rydym yn gweithio gyda Thîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i allu cynnig tai fforddiadwy i bobl leol.

Rydym yn bwriadu trawsnewid cyn swyddfa Galw Gofal, uwchlaw Canolfan Gymunedol Y Fron, yn 2 fflat dwy ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer rhent canolradd.

Mae rhent canolradd yn rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio cynilo ar gyfer blaendal i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain. Mae’r rhenti tua ugain y cant yn llai na’r un math o eiddo yn y sector preifat.

Mae ein cynlluniau dylunio trawsnewid yn ategu ac yn diogelu preifatrwydd y tai a’r ganolfan gymunedol o’u hamgylch. Bydd gan y fflatiau fynediad a pharcio ar wahân o’r ganolfan gymunedol.

Ar ôl yr ymgynghoriad byddwn yn adolygu eich sylwadau a’ch adborth ac, os gallwn, byddwn yn newid ein cynlluniau cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio.

 

Mi gafon ddigwyddiad yng Nghanolfan Y Fron ar Ddydd Llun 1af Orffennaf ar gyfer trigolion i ddod draw ac i weld ein planiau ac i rannu eich meddyliau.

 

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau.  Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

 

Byrddau cynllun

 

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF

Yn dilyn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus, bydd Cartrefi Conwy yn adolygu eich sylwadau ac awgrymiadau. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd Cynllunio erbyn diwedd Gorffennaf 2019.

Gallwch gysylltu a ni ar 0300 124 0040 ac i siarad a Tom Skelley.

Cae Gors, Goetre Uchaf

£500 rent

Yn seiliedig ar ystâd Goetre Uchaf ym Mangor. Mae hwn yn fflat eang 2 ystafell wely 3ydd llawr.   Rhent – £ 500 PCM   Rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda Tai Teg i…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Penley

£520 rent

Wedi ei leoli ar ystad Parc Aberkinsey yn y Rhyl. Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fyw ar wahân, prif ystafell wely gydag ystafell ymolchi cegin en-suite…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675 rent

Wedi ei leoli ar ystad Parc Aberkinsey yn Rhyl. Mae’r Chester yn gartref deniadol, perffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin cynllun agored ac ystafell wely feistr gydag en-suite, ynghyd ag…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Yr Overton

£520 rent

Wedi leoli ar ystad delfrydol Parc Aberkinsey yn Rhyl, Cartref pâr 3 gwely, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. Ymhlith y nodweddion uchel mae ystafell fyw ar wahân, prif ystafell wely gydag ystafell ymolchi cegin en-suite a…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Y Betws

£900 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Betws yn gartref teuluol sengl â dwy ystafell wely â dwy ystafell wely. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fyw fawr a lle bwyta…

4 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Fflatiau Ffordd Bugail

£475 rent

Datblygiad newydd o 2 Fflat efo 2 Ystafell Wely ym Mae Colwyn. Mewn lleoliad dymunol, yn agos at Parc Eirias, siopau a chyfleusterau lleol, gyda chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol   Gorchuddion llawr a rheiliau llenni Goleaudau…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Dolwen (Rhentu i Berchnogi)

£800PCM rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl. Mae’r Dolwen yn gartref teulu sydd efo 4 ystafell wely gyda garej. Yn yr ystafell fyw a’r brif ystafell wely en-suite mae yna ffenestri bae….

4 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Abersoch (Rhentu i Berchnogi)

£850PCM rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Abersoch yn gartref eang 4 ystafell wely, sy’n berffaith i deuluoedd. Ymhlith y nodweddion allweddol mae ystafell fwyta cegin cynllun agored gydag ystafell amlbwrpas…

4 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Y Porthmadog (Rhentu i Berchnogi)

£800PCM rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Park Aberkinsey yn y Rhyl, mae’r Porthmadog yn gartref modern 3 neu 4 ystafell wely sy’n berffaith i deuluoedd gyda lle bwyta cegin cynllun agored gyda chyfleustodau ar wahân, ynghyd…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa