8-10 Ffordd Bugail

Rydym yn gweithio gyda Thîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i allu cynnig tai fforddiadwy i bobl leol.

Rydym yn bwriadu trawsnewid cyn swyddfa Galw Gofal, uwchlaw Canolfan Gymunedol Y Fron, yn 2 fflat dwy ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer rhent canolradd.

Mae rhent canolradd yn rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio cynilo ar gyfer blaendal i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain. Mae’r rhenti tua ugain y cant yn llai na’r un math o eiddo yn y sector preifat.

Mae ein cynlluniau dylunio trawsnewid yn ategu ac yn diogelu preifatrwydd y tai a’r ganolfan gymunedol o’u hamgylch. Bydd gan y fflatiau fynediad a pharcio ar wahân o’r ganolfan gymunedol.

Ar ôl yr ymgynghoriad byddwn yn adolygu eich sylwadau a’ch adborth ac, os gallwn, byddwn yn newid ein cynlluniau cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio.

 

Mi gafon ddigwyddiad yng Nghanolfan Y Fron ar Ddydd Llun 1af Orffennaf ar gyfer trigolion i ddod draw ac i weld ein planiau ac i rannu eich meddyliau.

 

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau.  Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

 

Byrddau cynllun

 

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF

Yn dilyn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus, bydd Cartrefi Conwy yn adolygu eich sylwadau ac awgrymiadau. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd Cynllunio erbyn diwedd Gorffennaf 2019.

Gallwch gysylltu a ni ar 0300 124 0040 ac i siarad a Tom Skelley.

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Meini…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 2 derbynfa

Ty 3 Ystafell Welu (y Warwick), Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£695 rent

Mae’r cartref 3 ystafell wely hwn sydd newydd ei adeiladu ar ddatblygiad dymunol Bron Y Castell yn Abergele. Mae cynllun agored, deniadol drwyddo draw yn creu ymdeimlad o le – mae’r lolfa’n llifo’n ddi-dor i’r…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 2 derbynfa

Ty 3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£750 rent

Sunningdale –Mae cynllun agored ar y llawr gwaelod yn creu llif diymdrech o’r gegin, trwy’r ardal fwyta ac i’r lolfa lle mae drysau Ffrengig yn agor allan i’r ardd yn y cefn. Ar y llawr…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 2 derbynfa

Ty 3 Ystafell yn Rhyl (Rhentu i Berchnogi)

£675 PCM rent

Cartref sengl 3 ystafell wely ydi’r Chester gyda dwy ystafell wely dwbl ac ystafell wely sengl arall. Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin / ystafell fwyta, ystafell gotiau i lawr y grisiau, 3 ystafell wely,…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 2 derbynfa

Fflatiau 2 ystafell wely

£450PCM rent

Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd rhaid i ymgeiswyr basio parwf meini prawf cymhwyster er mwyn gallu ymgeisio.   Meini Prawf Oedran – rhaid…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Fflatiau 1 ystafell wely

£400PCM rent

Dod yn fuan Amrywiaeth o fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn ardal West End ym Mae Colwyn. Mi fydd rhaid i ymgeiswyr basio meinti prawf cymhwysterer mwyn gallu ymgeisio.   Meini Prawf Oedran – rhaid…

1 Ystafell Wely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rent

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Ty 2 Ystafell (The Elwy)

£480 PCM rent

Mae gan y cartref syml, dwy ystafell wely, awyrgylch gog, gyfforddus a fydd yn siŵr eich bod chi’n teimlo’n iawn gartref. Mae’r cartref hwn yn mwynhau ardal fwyta byw eang gyda chegin ar wahân a…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Ty 3 Ystafell (The Powys)

£520 PCM rent

Mae’r cartref 3 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd ac wedi’i leoli ar ystâd dymunol Parc Aberkinsey yn Y Rhyl. Mae gan Donwstairs ardal fyw / fwyta hael gyda chegin ar wahān, ynghyd ag…

3 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

TŶ 3 YSTAFELL WELY (YN DOD YN FUAN)

£630 rent

Mae’r tŷ 3 ystafell wely hwn yng nghanol teras yn newydd sbon ac yn natblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo’n cynnwys cyntedd mynediad gyda chegin, ystafell gotiau i lawr grisiau a chwpwrdd storio….

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 1 derbynfa