Gloddaeth Street

Computer generated image of development of white modern apartments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar hyn o bryd mae Cartrefi Conwy yn datblygu cartrefi fforddiadwy newydd cyffrous ar Gloddaeth Street, Llandudno ochr yn ochr â Creu Menter a Brenig Construction, mewn lleoliad canolog mewn ardal ddymunol o Landudno.

Mae’r datblygiad £1.75 miliwn hwn wedi gweld dymchwel adeilad gwag Bryant and Hocknell yn 2019. Bydd llawer yn cofio mai siop ddodrefn oedd yr adeilad hwn am sawl blwyddyn, a chaiff ei ailddatblygu’n adeilad modern a chyffrous, gan ddarparu 16 o randai newydd sbon 2 ystafell wely gan ddefnyddio dull adeiladu â phaneli ffrâm pren, sy’n gyflym a chynaliadwy.

Mae’r eiddo 2 ystafell wely hyn yn defnyddio’r lle yn wych, ac maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd ifanc sy’n dechrau arni neu gyplau sydd am gynilo ar gyfer blaendal er mwyn mynd ar yr ysgol eiddo. Mae’r datblygiad mewn lleoliad delfrydol hefyd ac mae modd cerdded i ganol y dref, mae’r traeth a’r orsaf rheilffordd ar garreg eich drws.

Mae rhai nodweddion o’r rhandai yn cynnwys bylbiau golau rhad-ar-ynni ym mhob rhan o’r adeilad, cegin ac ystafelloedd ymolchi modern, carpedi a bleinds gyda mannau parcio dynodedig i denantiaid y tu allan i’r eiddo.

Bydd rhain yn eiddo rhent canolradd, sy’n golygu eu bod 20% yn llai na chyfradd y farchnad fel arfer. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun rhent Canolradd isod a’r rhent ar gyfer yr eiddo hyn fydd £500 fesul mis calendr.

 

Cynllun Rhent Canolradd

  • dewis rhentu canolradd ar gyfer pobl nad ydynt mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw o resymau, megis, blaendal annigonol neu hanes credyd gwael
  • mae’r cynllun wedi’i anelu at bobl sydd mewn gwaith heb fod yn dibynnu’n llwyr ar fudd-daliadau
  • mae rhent yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o rent y farchnad agored
  • rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf cymhwyso a chofrestru gyda Thai Teg
  • mae rhent mis a blaendal mis yn ofynnol fel arfer
  • gofynnir i ymgeiswyr sy’n ymgeisio am eiddo rhent canolradd gwblhau trefn geirda gan y landlord hefyd. Y rheswm dros hyn yw i sicrhau eu bod yn ddigon sefydlog yn ariannol i gynnal tenantiaeth ar y lefel rhent a nodir a’u bod yn denantiaid addas.
  • Ni ddylai fod gan yr ymgeisydd fwy na £16,000 mewn cynilion. Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch

 

Bydd y datblygiad hwn yn agor ei ddrysau i denantiaid ar ddiwedd 2020.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â’n tîm datblygu ar 0300 124 0040. I gael gwybodaeth am sut i wneud cais ar gyfer yr eiddo hyn, cysylltwch â’n tîm tai ar 0300 124 0050.

 

 

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 Ystafell Wely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa