Gwneud cais am arian Cist Gymunedol

Gwneud cais am arian Cist Gymunedol

Mae prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy’n bwriadu cefnogi prosiectau bach a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd ein tenantiaid mewn cymunedau lleol neu lle mae gennym gartrefi.

Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i unrhyw grwpiau gwirfoddol, cymunedol neu hamdden.

Pwy sy’n gallu gwneud cais am grant?

Gall unrhyw grŵp / sefydliad wneud cais am grant Cist Gymunedol os ydynt:

 • Yn grŵp tenantiaid Cartrefi Conwy
 • Gyda thenantiaid Cartrefi Conwy yn y grŵp
 • Gyda phrosiect sydd o fudd i Gymuned Cartrefi Conwy
 • Yn sefydliad y gall tenantiaid Cartrefi Conwy ei ddefnyddio / gael budd ohono
 • Ysgolion – rhaid i bob cais sy’n ymwneud ag ysgol gael ei gyflwyno gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, Cyfeillion yr Ysgol, Llywodraethwyr neu grwpiau codi arian perthnasol eraill.
 • Cyngor Tref neu Gymuned – bydd angen i’r gwasanaeth ddarparu cadarnhad ysgrifenedig i gefnogi’ch cais, gan nodi nad yw costau sy’n gysylltiedig â’ch gweithgaredd yn gallu cael eu bodloni drwy’r arian sydd ar gael ar hyn o bryd.

NID YW grantiau ar gael i grwpiau neu sefydliadau’r tu allan i Sir Conwy ac nad ydyw’n darparu budd i gymuned Cartrefi

Am beth fydd y grant yn talu amdano?

Bydd arian y Gist Gymunedol yn talu am

 • Weithgareddau a digwyddiadau grŵp cymunedol
 • Offer a deunyddiau i Grwpiau Cymunedol
 • Gwella cyfleusterau hamdden cymunedol lleol
 • Cynnal gwelliannau amgylcheddol bach
 • Cyfleoedd dysgu / rhaglenni hyfforddi
 • Adnewyddu eiddo neu wella adeiladau i wneud y gorau o ddefnydd cymunedol adeilad

Ni FYDD arian y Gist Gymunedol yn talu am:

 • Gostau rhedeg cyffredinol y grŵp / sefydliad (fel yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, rhent, ardrethi, cyflogau) 
 • Cost gwaith neu weithgareddau y mae gan unrhyw berson neu asiantaeth arall ddyletswydd statudol i’w cynnal
 • adeiladu neu gaffael adeiladau –
 • Digwyddiadau untro nad ydynt yn dangos cynaliadwyedd
 • Unrhyw weithgareddau a all wrthdaro gyda nodweddion, amcanion neu bolisïau cyfredol Cartrefi Conwy

Sut i wneud cais am grant

Cyn llenwi’r ffurflen gais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi:

 • Darllen pob cwestiwn yn ofalus
 • Gyda chyfrif banc
 • Cyfansoddiad wedi’i lofnodi
 • Aelod o’ch grŵp / sefydliad i lofnodi lle bo angen
 • Cefnogaeth gan y gymuned (os oes angen)
 • Pob dogfen ategol y gofynnir amdani

Lawrlwythwch eich ffurflen gais yma

 

Last modified on Ionawr 15th, 2019 at 10:05 am