Panel Trosolwg A Chraffu

Panel Trosolwg A Chraffu

Mae’r Panel Craffu a Throsolwg Tenantiaid yn ffordd wych i gyfrannu at y gwasanaethau yr ydych yn eu derbyn gan Cartrefi Conwy

 

Beth yw rôl y Panel Craffu a Throsolwg?

Yn syml, mae’n rhoi cyfle i grŵp bach o denantiaid ymchwilio a chynnig sylwadau ar rai o’r gwasanaethau y mae Cartrefi Conwy yn eu darparu i denantiaid. Fel aelod o’r Panel Craffu a Throsolwg  byddwch yn adolygu ac yn adrodd pa mor dda mae Cartrefi Conwy’n perfformio, yn eich barn chi, a byddwch yn rhoi argymhellion ar gyfer gwella yng nghyfarfodydd Pwyllgor Gweithrediadau Cartrefi Conwy.

Cylch Gorchwyl

Mae’r Panel Craffu a Throsolwg yn gyfansoddiad ffurfiol ac roedd tenantiaid yn rhan o’r broses o ddrafftio’r Cylch Gorchwyl a sefydlu eu rheolau. Mae’r panel yn cynnwys tenantiaid Cartrefi Conwy (hyd at 12 ar y tro) a chaiff Cadeirydd ac Is-gadeirydd eu penodi bob blwyddyn. Nid yw’r rhai a benodir fel Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn gallu bod yn y naill swydd na’r llall am fwy na 3 blynedd yn olynol.

 

Bod yn gymwys i fod yn Aelod o’r Panel Craffu a Throsolwg

Mae tenantiaid Cartrefi Conwy’n gymwys i ymgeisio ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf canlynol:

  • Nad ydynt yn Aelod o Fwrdd Tenantiaid Cartrefi Conwy ar hyn o bryd
  • Nad ydynt wedi torri amodau eu tenantiaeth
  • Nad oes ganddynt gŵyn yng ngham adolygu annibynnol y polisi cwyno neu’n hawlio iawndal ar hyn o bryd

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â recriwtio ar gyfer y Panel Craffu a Throsolwg yn y Cylch Gorchwyl sydd ar gael os gofynnwch.

Pa mor aml mae’r Panel Craffu a Throsolwg yn cyfarfod?

Yn ogystal ag unrhyw weithgareddau hyfforddi bydd y panel yn cyfarfod i ddatblygu ei raglen waith a chynnal gweithgareddau adolygu’n gysylltiedig â’i feysydd craffu.

 

Bydd natur ac amlder cyfarfodydd y panel yn cael ei benderfynu gan y panel a  Chartrefi Conwy. Disgwylir y byddant yn cael eu cynnal bob blwyddyn i ystyried tasgau’r panel. Bydd angen cynnal cyfres o gyfarfodydd / sesiynau ar gyfer pob adolygiad craffu, yn dibynnu ar y pwnc i sicrhau dealltwriaeth a chraffu trylwyr.

 

Ydi’r Panel Craffu a Throsolwg yn gweithio gyda Grwpiau Tenantiaid eraill?

Mae’n bosibl y bydd y Panel Craffu a Throsolwg yn awyddus i wneud ymchwil i wasanaeth penodol yn ystod adolygiad. Gall y panel dderbyn gwybodaeth gan denantiaid sydd wedi cymryd rhan mewn ymgynghoriadau neu grwpiau ffocws pryd a phan fo angen.

 

Ydi Cartrefi Conwy yn cynnig Hyfforddiant?

Bydd pob aelod newydd o’r Panel Craffu a Throsolwg yn mynd ar raglen gynefino lle bydd anghenion hyfforddiant yn cael eu hasesu. Hefyd ceir arfarniad blynyddol a fydd yn canfod unrhyw anghenion hyfforddiant pellach bob blwyddyn. Bydd hyfforddiant, cefnogaeth a mentora priodol yn cael eu darparu.

Ydi Aelodau’r Panel Craffu’n derbyn Tâl?

Mae aelodau’r Panel Craffu a Throsolwg yn gweithio’n ‘wirfoddol’ sy’n golygu nad ydynt yn cael eu talu. Fodd bynnag, caiff unrhyw dreuliau yn gysylltiedig â gweithio ar ran Cartrefi Conwy eu had-dalu i aelodau’r panel.

 

Recriwtio a Dethol – Camau Nesaf

 

Bob blwyddyn, gofynnwn i denantiaid newydd ymuno â’r panel fel y gallant ddweud eu dweud ar y gwasanaethau rydym yn eu gynnig.

Byddwn yn cynnal sesiynau gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a allai fod â diddordeb mewn ymuno â’r panel. Bydd y rhain yn cael eu cynnal ar 13eg a 25ain Medi.

Bydd y sesiynau yn anffurfiol iawn. Maen nhw’n gyfle i chi ddod i siarad â staff Cartrefi Conwy ac aelodau’r panel (tenantiaid) am yr hyn mae’r panel yn ei wneud ac nid oes unrhyw rwymedigaeth i chi ymuno â’r panel!

Bydd te a chacen yn ystod y sesiynau hwyliog, llawn gwybodaeth hyn a darperir cludiant yn rhad ac am ddim os bydd angen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un o’r sesiynau hyn neu os oes gennych gwestiynau pellach am y Panel Craffu, cysylltwch â Laura Thomas: laura.thomas@c mesuriconwy.org

 

Last modified on August 27th, 2019 at 9:46 am