Prosiectau Amgylcheddol

Prosiectau Amgylcheddol

Mae’n bwysig i chi fod yn falch o’ch cartref a’r ardal yr ydych yn byw ynddi.  Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi buddsoddi arian i wella mannau gwyrdd agored yn ein cymunedau; o welliannau bach megis storfa biniau newydd i brosiectau adfywio o raddfa fawr.  Rydym yn arbennig o falch o’r ddau gynllun mawr a gyflawnwyd yn ddiweddar; Parc Peulwys yn Llysfaen a Tre Cwm yn Llandudno.

 

Cynllun Adfywio Amgylcheddol Tre Cwm

 

Wedi’i leoli ar gyrion Llandudno, nid yw Tre Cwm yn draddodiadol yn rhywle y byddech yn disgwyl dod o hyd i amgylchedd debyg i barc. Mae’n ystâd tai preswyl gyda bron i 400 o dai sydd yn gymysgedd cyfartal rhwng Cartrefi Conwy, perchnogion preifat a chymdeithasau tai eraill.

Cafodd yr ystâd gynllun adfywio amgylcheddol gwerth £1.4 miliwn, a ddechreuodd yn 2017, a oedd yn canolbwyntio ar drawsnewid cymdogaeth oedd yn brin o fan gwyrdd o ansawdd. Y nod oedd creu ardal amlbwrpas sydd yn cymysgu bioamrywiaeth ochr yn ochr â chwarae, ac mae ganddo 2 man chwarae ‘naturiol wedi’u dylunio i’r pwrpas, gan gynnwys lindysyn 14 medr o hyd wedi’i wneud o glogfeini traffig wedi’u hailgylchu.

Disgrifiad: Man chwarae naturiol Cwm Howard “Ariennir yn rhan gan Gronfa Cymunedol Gwynt y Môr”(mewnosod: Chwith i Dde) Plant lleol yn ychwanegu gwyneb i’r lindysyn garreg. Llun rhag-amod

Mae’r ystâd yn amgylchedd trefol ac efallai nad yw pobl sydd yn pasio heibio yn sylwi ar y datblygiadau ar draws yr ardal.

O blannu coed a llwyni i wella’r mynediad i allu mynd o amgylch yn haws, bu i’r cynllun ddarparu gwelliannau ar draws bron i 50 prosiect unigol, ac yng ngwraidd y gwelliannau hyn roedd dyheadau y gymuned.

Roedd coed wedi’u plannu mewn rhodfeydd, ynghyd â rheiliau newydd i greu gerddi blaen i eiddo ger y palmant, ac wedi trawsnewid y strydlun i fan lle mae pobl yn falch o alw’n gartref.

Disgrifiad: Newid strydlun drwy gyflwyno coed stryd a ffiniau amddiffynnol i breswylwyr.

Mae mannau cyhoeddus agored wedi cael eu bywiogi, mae man parcio nad oedd yn cael ei ddefnyddio yn fan chwarae hwyliog i blant bach, ac mae ardaloedd a oedd yn flaenorol yn atynnu tipio anghyfreithlon yn fannau ymarferol sydd yn edrych yn wych.

Disgrifiad – Gwahaniaeth gweledol trawiadol rhwng cyfarpar ffurfiol a chwarae naturiol.

Mae’r mannau hyn i gyd gyda phlanhigion sydd yn gyfeillgar i fywyd gwyllt i wella’r cyswllt rhwng y man chwarae a’r amgylchedd naturiol.

Disgrifiad – Coed newydd eu plannu a llwybrau gwahanol ar fan gwyrdd Parc Bodnant (cyn ac ar ôl)

 

 

 

 

 

 

Roedd cyllid gan Gronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi cyflwyno tri phrosiect allweddol ar Gynllun Adfywio Amgylcheddol Tre Cwm –  http://cvsc.org.uk/en/gwynt-y-mor/

Mwy o wybodaeth am ein gwaith yn Nhre Cwm

 

Cynllun Adfywio Amgylcheddol Parc Peulwys

 

Mae Parc Peulwys yn meddu ar y teitl o fod yr ystâd tai cyntaf yng Nghymru i gael statws y Faner Werdd yn y 4 blynedd diwethaf. Fyny ar y bryn uwchben Hen Golwyn a ger pentref Llysfaen, mae Parc Peulwys yn unigryw o ran ei atmosffer parc sydd wedi’i greu ymysg y cartrefi presennol.  Cwblhawyd y prosiect yn 2014 ar ôl buddsoddiad o £1.1M, a mae dal i edrych fel newydd.

Wrth ddod i mewn i’r ystâd, mae’r “Carreg Peulwys” yn darparu argraff gadarnhaol gyntaf i ymwelwyr, ac mae ganddo gysylltiadau addysgiadol i fasnach, diwydiant a daeareg lleol.  Mae’n cynnwys plac sydd yn rhoi gwybodaeth a gasglwyd gan blant ysgol lleol ynghylch natur gorfforol a chysylltiadau hanesyddol y garreg.

 

 

 

 

 

Disgrifiad: Newid y teimlad cyntaf y mynediad i’r ardal – cyn ac ar ôl

Cyferbyn Ysgol Sŵn y Don, mae gan ardal eistedd ‘Y Cwmpawd’ ddyluniad unigryw a slabiau eistedd ithfaen.  Mae hwn yn rhoi ardal orffwys ymysg ein planhigion hyfryd ac yn fan addysgol sydd yn rhoi cyfle i chwarae i blant.

Disgrifiad: Darparu lleoliad unigryw gyferbyn â’r ysgol – cyn ac ar ôl

Gan ddefnyddio’r ystâd fel estyniad i’r ystafell ddosbarth, mae’r Deial Haul Dynol rhyngweithiol yn rhoi man eistedd i ymlacio gyda golygfeydd hyfryd yn edrych ar yr arfordir, ynghyd â chyfleoedd dysgu a chwarae i blant, hen ac ifanc.  Mae’r nodwedd crwn y cerrig wedi’u hadeiladu gyda chalchfeini lleol i fwyhau’r marcwyr cadw amser sydd wedi’u gosod yn y palmant.  Hefyd, mae dwy gerdd wedi’u gosod ar yr arwyneb – un yn Gymraeg ac un yn Saesneg.  Mae’r cerddi wedi’u hysgrifennu gan feirdd lleol i ddisgrifio sut i ddefnyddio’r deial haul.

Disgrifiad: Deial Haul dynol gyda golygfeydd hyfryd dros y môr

 

Mae’r ardal yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau chwarae i bob oed.  Yng nghanol y gymdogaeth mae ardal chwarae fawr sydd yn cynnwys parth i blant bach gyda digon o fyrddau picnic i rieni.  Yn nes i fyny o Ysgol Sŵn Don, mae parc sglefrio newydd a Llecyn Gemau Amlddefnydd.

Gwyliwch fideo yn ymwneud a ‘Rhoi’r Parc i Mewn i Peulwys’

 

Mwy o wybodaeth am ein gwaith ym Mharc Peulwys

 

 

Os ydych am wybod mwy neu am gyfranogi yn ein prosiectau amgylcheddol, beth am gysylltu â’r tîm cyfranogiad cymunedol

 

Last modified on Rhagfyr 16th, 2019 at 1:49 pm