Agor cyfrif banc

Dim cyfrif banc?

Cymerwch reolaeth rŵan!

Mae’n bwysig eich bod chi’n gwneud trefniadau gyda ni RWAN ar gyfer talu eich rhent unwaith yr ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn methu neu’n anwybyddu eich taliadau rhent, gallech golli eich cartref.  Os ydych yn cael trafferthion talu eich rhent, cysylltwch â ni ar unwaith er mwyn i ni allu eich helpu chi.

Ffoniwch ni heddiw os oes gennych chi unrhyw bryderon ar: 0300 124 0040.

Sut i agor cyfrif banc

Rydym yn argymell yn gryf os nad oes gennych chi gyfrif banc, eich bod yn agor un ar unwaith cyn i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno.

Does dim rhaid i agor cyfrif banc fod yn gur pen – dyma 5 cam syml i chi eu cymryd heddiw er mwyn sicrhau eich bod chi’n cymryd rheolaeth o’ch arian.

1. Penderfynu pa fath o gyfrif sydd ei angen arnoch

Cyfrif banc sylfaenol neu gyfrif cyfredol

Mae gan y rhan fwyaf o bobl y dyddiau hyn gyfrif cyfredol gyda banc neu gymdeithas adeiladu er mwyn rheoli eu harian o ddydd i ddydd.  Bydd yn eich galluogi chi i:

  • dalu biliau drwy ddebyd uniongyrchol neu archeb sefydlog
  • derbyn taliadau awtomataidd e.e. cyflog neu fudd-dal
  • talu am bethau gyda cherdyn debyd neu dynnu arian o beiriannau arian
  • cael mynediad i orddrafft, er y bydd angen i’ch banc awdurdodi hyn
  • Er mwyn sicrhau eich bod yn talu eich rhent yn brydlon, bydd angen i chi fod â naill ai gyfrif banc sylfaenol neu gyfrif cyfredol yn eich enw chi.

2. Chwiliwch am gyfrif sy’n cynnig y gwasanaethau y byddwch yn eu defnyddio fwyaf

Yn benodol, meddyliwch am sut yr ydych yn debygol o roi arian i mewn a’i dynnu allan:

Cangen – talu i mewn a thynnu arian allan dros y cownter neu o beiriannau arian
Cerdyn debyd – prynu pethau neu gael arian mewn siop
Sieciau – er mwyn talu biliau
Debyd Uniongyrchol – talu biliau’n awtomatig o’ch cyfrif bob mis
Talu i mewn yn uniongyrchol  – eich budd-dal neu eich cyflog yn cael ei dalu’n syth i’ch cyfrif
Bancio dros y rhyngrwyd neu dros y ffôn – ar gyfer amrywiaeth o drafodion

3. Siopa o gwmpas er mwyn cymharu cyfraddau, ffioedd a chynnyrch

Dylech ddeall y ffioedd gwasanaeth y gellid eu codi arnoch chi cyn i chi agor cyfrif.   Chwiliwch am gyfrif sy’n codi’r ffi isaf am y gwasanaethau sydd eu hangen arnoch chi a chymharwch y cyfraddau llog. Byddant yn amrywio o un sefydliad ariannol i’r llall.

Byddem hefyd yn argymell eich bod yn cymharu gwahanol gyfrifon gan ddefnyddio safleoedd cymharu.

Mae gwefannau cymharu yn lle da i ddechrau ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cyfredol wedi’i deilwra ar gyfer eu hanghenion nhw.

Rydym yn argymell y gwefannau canlynol ar gyfer cymharu cyfrifon cyfredol:

Money Saving Expert
Money Supermarket
Go Compare
Moneyfacts

Ni fydd pob gwefan gymharu’n rhoi’r un canlyniadau i chi, felly gofalwch eich bod yn defnyddio mwy nag un safle cyn gwneud eich penderfyniad. Mae’n bwysig hefyd gwneud ychydig o ymchwil i’r math o gynnyrch a’r cyfleusterau yr ydych eu hangen cyn gwneud eich penderfyniad .

4. Dewis sefydliad ariannol a’i leoliad

Dewiswch un sydd â changhennau neu beiriannau arian yn agos at lle’r ydych yn byw.

5. Agor eich cyfrif

Bydd angen i chi fod yn barod i roi gwybodaeth bersonol a manylion fel eich cyfeiriad, dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol a rhif ffôn cyswllt wrth i chi lenwi eich cais am gyfrif banc.  Bydd angen i chi hefyd ddangos dwy fath o ddogfen adnabod dderbyniol e.e. pasport, trwydded yrru neu fil gwasanaeth.

 

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Awydd cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymunedau ich helpu trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o Wybodaeth

Last modified on Chwefror 18th, 2020 at 2:49 pm