Rheoli eich hawliad

Ask Katy on Universal Credit : Advance Payments from Cartrefi Conwy on Vimeo.

 

Yr amodau i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Mae’r amodau i hawlio Credyd Cynhwysol wedi’u nodi yn nogfen “ymrwymiad fel hawliwr”, a bydd rhaid i chi dderbyn yr amodau yma ar gychwyn eich hawliad. Os ydych chi’n rhan o gwpl, bydd gan y ddau/ddwy ohonoch ymrwymiad hawliwr ar wahân a allai fod yn wahanol i’w gilydd.
Byddwch yn cael eich gosod mewn un o bedwar grŵp yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 

 • Grŵp 1. Dim gofynion yn gysylltiedig â gwaith
 • Grŵp 2. Angen cyfweliad sydd yn canolbwyntio ar waith
 • Grŵp 3. Paratoi am waith
 • Grŵp 4. Gofynion sy’n gysylltiedig â gwaith

 

Grŵp 1 – Dim gofynion yn gysylltiedig â gwaith

 

 • Pobl sydd â gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgareddau sy’n ymwneud â gwaith oherwydd iechyd neu anabledd (dyma ateb y Credyd Cynhwysol i’r grŵp cefnogaeth ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth)
 • Rhieni sengl sydd â phlentyn o dan un oed
 • Prif ofalydd mewn cwpl sydd â phlentyn o dan un oed (bydd aelod arall y cwpl yn cael ei r/rhoi yn eu grŵp eu hunain)
 • Mabwysiadwyr sydd wedi mabwysiadu plentyn yn y 12 mis diwethaf (gallwch ofyn bod y 12 mis yn dechrau hyd at 14 diwrnod cyn i’r plentyn ddod atoch chi)
 • Gofalwyr maeth sydd yn gyfrifol am blentyn o dan un oed
 • Gofalwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu rheolaidd a sylweddol, h.y. 35 awr neu fwy yr wythnos, ar gyfer unigolyn sydd ag anabledd difrifol
 • Y rhai sydd yn ennill mwy na’u ‘trothwy enillion unigol’ (h.y. os bydd eich enillion gros yn fwy na’ch isafswm cenedlaethol priodol/cyfradd cyflog byw wedi’i luosi â 35, neu’r nifer o oriau a gytunwyd sydd yn briodol i chi). Os ydych chi’n hunangyflogedig a bod y sylfaen incwm isafswm yn cael ei osod byddwch yn cael eich ystyried eich bod yn cyrraedd eich trothwy enillion unigol.

 

Grŵp 2 – Angen cyfweliad sydd yn canolbwyntio ar waith yn unig

 

 • Rhieni sengl sydd â phlentyn ieuengaf yn 1 oed
 • Prif ofalydd mewn cwpl sydd â’u plentyn ieuengaf yn un oed. Bydd aelod arall y cwpl yn cael ei r/rhoi yn eu grŵp eu hunain
 • Gofalwr maeth sydd yn gyfrifol am blentyn 1 oed (neu dros 1 oed mewn rhai achosion os oes gan y plentyn anghenion gofalu)
 • Gofalwr maeth sydd wedi bod yn y grŵp yma o fewn yr 8 wythnos diwethaf, ond sydd ddim yn gofalu am blentyn ar hyn o bryd, ond sy’n bwriadu gwneud hynny eto
 • Wedi dod yn ofalwr i ffrind neu aelod o’r teulu o fewn y 12 mis diwethaf

 

Disgwylir i’r grŵp yma fynychu cyfweliadau rheolaidd i drafod eu cynlluniau i ddychwelyd i’r gwaith.

Gellir gosod gwaharddiad ar eich dyfarniad Credyd Cynhwysol os nad ydych chi’n mynychu cyfweliad.

 

 

 

Grŵp 3 – Paratoi am waith

 

 • Y rhai sydd â gallu cyfyngedig i weithio oherwydd problemau iechyd neu anabledd, e.e. yn cyfateb i’r grŵp sy’n gysylltiedig â gwaith ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Rhieni sengl sydd â phlentyn ieuengaf yn 2 oed
 • Prif ofalydd mewn cwpl sydd â’u plentyn ieuengaf yn 2 oed. Bydd aelod arall y cwpl yn cael ei r/rhoi yn eu grŵp eu hunain

 

Bydd disgwyl i’r grŵp yma gymryd camau rhesymol i baratoi ar gyfer gwaith, megis mynychu asesiad sgiliau, paratoi CV, cymryd rhan mewn hyfforddiant neu raglen cyflogaeth, ac ymgymryd â phrofiad gwaith neu leoliad gwaith.

Gellir gosod gwaharddiad ar eich dyfarniad Credyd Cynhwysol os nad ydych chi’n ymgymryd â gweithgaredd sydd yn gysylltiedig â gwaith.

 

Grŵp 4 – Holl ofynion yn gysylltiedig â gwaith

 

Mae unrhyw un sydd heb gael eu crybwyll uchod yn cael eu cynnwys yn y grŵp yma.

 

Bydd y grŵp yma’n destun ‘gofyniad i chwilio am waith’ a ‘gofyniad i fod ar gael i weithio’, fel y byddent o dan Lwfans Ceisio Gwaith.

 

Bydd cynghorwyr personol yn gallu gorchymyn “Gweithgaredd Gwaith Gorfodol” – lleoliad gwaith llawn amser am bedair wythnos. Gellir gosod cosb ddifrifol os na fydd unigolyn yn mynychu’r rhain heb achos da.

 

Efallai y caiff cosb fwy ei roi ar ddyfarniad y Credyd Cynhwysol am fethu â chydymffurfio â’r gofyniad i baratoi i weithio neu wneud cais am waith (heb achos da); os nad ydynt yn derbyn cynnig o waith am dâl; neu’n rhoi’r gorau i waith gwirfoddol neu am gamymddwyn. Gallai’r gosb yma arwain at ostyngiad yn eich dyfarniad Credyd Cynhwysol, am gyfnod o ddim mwy na 3 blynedd, yn dibynnu ar nifer y methiannau, neu pa mor aml y maent yn digwydd.

 

Yr eithriad yw pan fydd pobl yn y grŵp yma mewn gwaith yn ennill o leiaf yr hyn sydd gyfystyr â 35 awr ar gyflog Isafswm Cenedlaethol/Cyflog Byw. Gelwir hyn yn ‘trothwy enillion unigol’. Felly os ydych chi’n ennill yr isafswm cyflog yna bydd disgwyl i chi weithio am o leiaf 35 awr yr wythnos. Fodd bynnag, sylwch os ydych chi’n ennill mwy na’r isafswm cyflog fe allech godi yn uwch na’r trothwy enillion ond yn gweithio llai na 35 awr – caiff y trothwy ei fesur o ran enillion, nid oriau.

 

Os oes gennych blentyn sydd yn iau na 13 oed, dylech siarad gyda’ch cynghorydd personol ynglŷn â pha weithgareddau sydd yn realistig i chi. Gallwch ofyn am addasiadau rhesymol gan gynnwys yr oriau gwaith y disgwylir i chi eu gweithio, er enghraifft, cyfyngu’r oriau rydych ar gael weithio er mwyn i chi allu gollwng a chasglu eich plentyn o leoliad gofal plant neu’r ysgol. Yr eithriad yw y dylai 25 awr fod yn briodol os oes gennych blant o oedran ysgol gorfodol a dylai 16 awr fod yn briodol os oes gennych blant o dan oedran ysgol gorfodol, er fe allai hyn amrywio yn dibynnu ar eich cyfrifoldebau gofalu. Os oes gennych blentyn hŷn, fe allai addasiadau gael eu cymeradwyo.

 

Gall Creu Menter gynnig amrywiaeth o gefnogaeth i’ch cefnogi i fynd nôl i’r gwaith; o helpu i lunio eich CV a gwneud cais am swyddi i brofiad gwaith mewn amryw o swyddi gwahanol. Gallwch ddysgu mwy yma 

 

 

 

Last modified on Gorffennaf 15th, 2019 at 12:08 pm