Sut i baratoi am y Credyd Cynhwysol

 

Er mwyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol mae’n rhaid i chi allu mynd ar y we ac mae’n rhaid i chi gael cyfeiriad e-bost. Os nad oes gennych gyfrifiadur gartref mae yna lawer o lefydd yng Nghonwy lle gallwch fynd ar-lein

.

Cyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol, byddwch angen casglu ychydig o wybodaeth ynghyd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau mai dim ond unwaith y bydd rhaid i chi wneud y cais, a bydd yn eich helpu i gael y Credyd Cynhwysol mor gyflym ag sy’n bosibl, os ydych chi’n gymwys.

Byddwch angen y manylion canlynol ar eich cyfer chi a’ch partner:

 • eich cod post
 • eich rhif Yswiriant Gwladol – bydd y rhif yma ar slip cyflog neu lythyr gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi – Gallwch ffonio’r llinell gymorth ar 0300 200 3500 (ffôn testun 0300 200 3519) os na allwch chi ddod o hyd iddo
 • manylion eich cyfrif banc, cymdeithas adeiladu, undeb credyd neu gerdyn Swyddfa’r Post (bydd angen i chi agor cyfrif [link to bank account page] os nad oes gennych un o’r rhain.
 • y math o lety sydd gennych chi, e.e. rhentu preifat, tenant y cyngor, neu denant cymdeithas dai – sicrhewch eich bod yn gwirio hyn cyn i chi wneud cais
 • faint o rent rydych chi’n ei dalu – gallwch ddod o hyd i hwn ar eich cytundeb rhent neu gyfriflenni. Gallwch fwrw golwg ar y rhain yn mycartrefi.org (os ydych chi’n denant i Cartrefi Conwy)
 • cyfeiriad eich landlord – gallwch ddod o hyd iddo ar unrhyw waith papur gan Gartrefi Conwy
 • rhif ffôn eich landlord
 • manylion unrhyw gynilion sydd gennych ac unrhyw fuddsoddiadau ‘cyfalaf’, e.e. cyfranddaliadau neu eiddo nad ydych yn byw ynddo
 • manylion unrhyw incwm nad yw’n dod o’r gwaith, e.e. o bensiwn neu gynllun yswiriant
 • manylion faint rydych chi’n ei ennill o’r gwaith, e.e. slipiau cyflog diweddar
 • faint rydych chi’n ei dalu am ofal plant (os hoffech chi hawlio costau gofal plant)
 • manylion ynghylch unrhyw fudd-daliadau eraill rydych yn eu cael, e.e. pa fudd-dal a faint rydych chi’n ei gael
 • cyfeirifau budd-dal plant ar gyfer unrhyw blant sydd gennych os ydych chi’n derbyn budd-dal plant – fe ddewch o hyd i hwn ar lythyrau am fudd-dal plant, fe fydd yn dechrau gyda’r llythrennau ‘CHB’ ac mae’n cynnwys 8 rhif a 2 lythyren, e.e. CHB12345678 AB – ffoniwch y swyddfa budd-dal plant ar 0300 200 3100 (ffôn testun 3000 200 3103) os byddwch chi angen cymorth

PWYSIG:

Byddwch angen prawf o’r holl fanylion yma pan fyddwch chi’n mynd i’ch cyfweliad, felly bydd angen i chi gasglu’r holl ddogfennau ynghyd, e.e. cytundeb landlord (neu lythyr ganddynt sydd yn cynnwys swm y rhent), slipiau cyflog, cyfriflenni banc ac ati.

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Awydd cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymunedau ich helpu trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o Wybodaeth

Last modified on Chwefror 18th, 2020 at 3:00 pm