Deiliaid Contract

Deiliaid Contract

Croeso i’r Parth Deiliaid Contract.  Yn yr adran hon mae amryw o wybodaeth ynglŷn â bod yn Deiliaid Contract Cartrefi Conwy ac awgrymiadau defnyddiol ynglŷn ag edrych ar ôl eich cartref, talu rhent, a chael mynediad at yr amrywiaeth o wasanaethau pobl sydd gan Cartrefi Conwy i’w cynnig.

Fy Rhent

Fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am eich rhent ar y tudalennau hyn gan gynnwys sut i dalu.

Fy Nghartref

Fe welwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am eich cartref ynghyd â rhai awgrymiadau defnyddiol ar ei gynnal yn yr adran hon.

Fy Nghymdogaeth

Mae gofalu am eich cymdogaeth yn un o'n swyddi pwysicaf ac rydym yn ei chymryd o ddifrif. Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod yma.

Fy Llawlyfr

Dewch o hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod sy'n ymwneud â'ch contract contract galwedigaethol yma.

Gwobrau Cartref

Darganfyddwch sut y gallwch chi gael eich cynnwys yn ein raffl fisol i ennill cannoedd o bunnoedd.

Ymddygiad gwrth-gymdeithasol

Rydym yn gwybod y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol achosi trallod gwirioneddol i drigolion, eu teuluoedd a'u cymunedau. Fel eich landlord, byddwn yn cymryd pob adroddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddifrif ac yn delio'n effeithlon ac yn effeithiol â'r rhai sy'n gyfrifol.

Diogelu

Mae diogelu yn ymwneud ag amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rhag camdriniaeth neu esgeulustod. Rydym i gyd yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Camdrin domestig

Cam-drin domestig yw cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu feddyliol un person gan rywun y maen nhw'n ei adnabod neu'n byw gyda nhw.

Last modified on Tachwedd 30th, 2022 at 5:53 pm