Coronafeirws ac eich llês

Coronafeirws ac eich llês

Awgrymiadau ar edrych ar ôl eich iechyd a’ch lles

Mae hwn yn gyfnod anodd ac ansicr i ni i gyd. Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n gofalu am eich iechyd a’ch lles gymaint â phosib.

Efallai eich bod yn poeni am coronafeirws (COVID-19) a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys gofyn i chi aros gartref neu osgoi pobl eraill.

Gallai hyn deimlo’n anodd neu’n llawn straen. Ond mae yna lawer o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai helpu’ch lles.

 

Mae yna lawer o wybodaeth ar gael, felly dyma rai dolenni defnyddiol a all eich cefnogi trwy’r amser hwn:

 

Iechyd meddwl

 

Mae gan wefan Mind rai awgrymiadau gwych ar edrych ar ôl eich hun, o gyngor arwahanrwydd i aros yn hydradol.

Mae gan y Sefydliad Iechyd Meddwl awgrymiadau gwych ar edrych ar ôl eich hun wrth weithio gartref.

Mae Every Mind Matters yn darparu awgrymiadau a chyngor syml i ddechrau gofalu am eich iechyd meddwl yn well. Os ydych chi’n dal i gael trafferth ar ôl sawl wythnos a’i fod yn effeithio ar eich bywyd bob dydd, cysylltwch â GIG 111 ar-lein. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, dylech ffonio GIG 111.

 

Mae tudalen cysgu Every Mind Matters yn darparu cyngor ymarferol ar sut i wella’ch cwsg.

Ewch i wefan cyngor iechyd meddwl a lles y GIG i gael hunanasesiad, canllawiau sain ac offer ymarferol, os ydych chi’n profi straen, teimladau o bryder neu hwyliau isel.

 

Cefnogaeth a cyngor trwy y Samariaid ar lawer o bynciau:

Os ydych yn pryderu am eich iechyd meddwl

Os ydych yn poeni am rywyn arall

Arwyddion eich bod yn methu delio

Sut i helpu rywyn rydych yn poeni amdano agor i fynu

 

Mae ‘Cymorth Gwrando’ yn cynnig hyd at chwe sesiwn o gymorth gwrando i Weithwyr Rheng Flaen. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar eu gwefan: neu cysylltwch trwy contact@listening.support

 

Gwefan ryngweithiol yw Neurolove ar gyfer pobl ifanc sy’n llawn adnoddau sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i aros yn gysylltiedig, yn egnïol ac yn iach, ar adeg pan allai hynny deimlo ychydig yn anodd: https://bit.ly/2YeO6Z1

 

Mae’r Groes Goch wedi sefydlu llinell gymorth newydd i gynnig cyngor a chefnogaeth emosiynol i’r rhai a allai fod yn ei chael hi’n anodd. Mae’r llinell ffôn yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar 0808 196 3651

 

Mae gofal canser Tenouvous yn cynnig gwasanaeth Telefriend i’r rhai sy’n ynysig ac ychydig mwy unig yn ystod yr amser hwn, i dderbyn galwadau ffôn rheolaidd i godi gwirodydd a sgwrsio â rhywun cyfeillgar y tu allan i’w cartref eu hunain.

 

Camdriniaeth

Cyngor a chefnogaeth trwy Heddlu Gogledd Cymru ar gadw’n ddiogel rhag pob math o gamdriniaeth yn y cartref yn ystod y cyfnod ynysu hwn.

 

Live Fear Free Helpline

Llinell gymorth am ddim sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth ar gyfer rhai y mai trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol yn effeithio arnynt. Ffôn: 0808 8010 800 (mae’r llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Wefan: https://livefearfree.gov.wales/

 

Adnoddau Ar-lein Women’s Aid

Covid-19 / Coronavirus: Adnoddau diogelwch a chymorth yn ogystal â chyngor diogelwch a lles i oroeswyr yn Women’s Aid

Hefyd bydd livechat Womens Aid ar agor nawr 10am-4pm yn ystod yr wythnos a 10 am-12pm ar benwythnosau: https://chat.womensaid.org.uk/

 

Os ydych chi’n ffoi rhag cam-drin domestig yn unrhyw le ym Mhrydain yn ystod y cyfnod lockdown – gallwch nawr wneud cais am deithio ar drên am ddim i lety lloches, trwy bartneriaeth rhwng cwmnïau trenau a Chymorth Womens Aid Cyswlltwch: railtorefuge@womensaid.org.uk

 

 

Llinell Cyngor Dynion

Llinell gymorth gyfrinachol i ddynion sy’n profi trais a cham-drin domestig.

Tel: 0808 801 0327 Wefan: www.mensadviceline.org.uk

 

Action on Elder Abuse (AEA) Llinell Gymorth DU : 080 8808 8141 (AM DDIM) Wefan: www.elderabuse.org.uk  

Pobl hynach

 

Mae gan wefan Age UK wybodaeth a chyngor ar gadw’n dda yn benodol ar gyfer pobl hŷn.

Age Cymru – gall unrhyw un dros 70 oed gofrestru gydag Age Cymru yn rhad ac am ddim i dderbyn galwadau ffôn rheolaidd gan yr elusen yn Gymraeg neu yn Saesneg. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ffonio’r rhif Cyngor Age Cymru 0800 223 444 neu e-bostio enquiries@agecymru.org.uk

 

Mae Goldies Cymru yn cynnal sesiynau byr ‘Canu a Gwenu’ bob dydd Iau ar eu tudalen Facebook, os ydych wyrach yn teimlo’n unig ac awydd cadw mewn cysylltiad ag eraill.

 

Cyngor ar sut i gadw mewn cysylltiad yn ddigidol gyda aelodau hynach eich teulu 

 

Gwybodaeth am bwy i gysylltu â nhw os ydych chi’n poeni am rywun

https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Im-worried-about-somebody/I-am-worried-about-somebody.aspx

 

Plant a rhieni/gofalwyr

 

Mae gan wefan Childline lawer o weithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant a allai fod yn cael trafferth â’u hiechyd meddwl ar hyn o bryd.

Mae gan Carers UK fforwm ar-lein i unrhyw un sydd â chyfrifoldebau gofalu sgwrsio a chefnogi ei gilydd.

 

Guidance for parents and carers on supporting children and young people’s mental health and wellbeing during the coronavirus (COVID-19) outbreak

Mae Joe Wicks o The Body Coach TV yn rhedeg gwers ymarfer corff i blant adref or ysgol pob diwrnod gwaith am 10yb.

Mae ymgyrch The Scout’s Great Indoors  gyda llawer o adnoddau dysgu i blant adref or ysgol mewn gwersi byr.

 

Ffitrwydd a llês

 

Gallwch gyrchu sesiynau heini deng munud hawdd am ddim gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr neu roi cynnig ar fideos ymarfer corff eraill gartref yn Stiwdio Ffitrwydd y GIG. Mae gan Sport England awgrymiadau hefyd ar gyfer cadw’n heini gartref.

Mae gan The Body Coach TV  llawer o wahanol wersi ffitrwydd ar gyfer pob lefel ac gallynt ei gwneud unrhyw le yn y cartref.

 

 

Last modified on Mai 20th, 2020 at 8:57 am