Beth rydym ni yn wneud ich cefnogi chi

Beth rydym ni yn wneud ich cefnogi chi

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd i bawb ac hoffwn dawelu’ch meddwl ein bod ni yma i’ch helpu chi o hyd. Efallai bod y ffordd rydyn ni’n gweithio wedi newid ond rydym ni dal yma i’ch cefnogi chi.

 

Beth rydym ni’n ei wneud i’ch amddiffyn chi a’n tîm

 

  • Rydym wedi cau ein holl swyddfeydd, canolfannau cymunedol, tai cymunedol ac ardaloedd cymunedol
  • Nid ydym bellach yn cynnig atgyweiriadau nad ydynt yn rhai argyfwng
  • Rydym wedi canslo’r holl weithgareddau ymgysylltu ar gymuned a sesiynau cymorth arian
  • Rydym wedi sefydlu tîm llês i roi cefnogaeth penodol i’n tenantiaid hynach ac agored i niwed
  • Rydym yn annog pôb tenant sydd ar ei ben ei hun i roi gwybod i ni fel na fydd ein cydweithwyr yn dod i’ch cartref, oni bai ei fod yn hanfodol

 

 

PWYSIG – mae’n rhaid i ni wneud rhai gwiriadau atgyweirio a chynnal a chadw hanfodol yn ôl y gyfraith. Mae hyn yn cynnwys gwiriadau diogelwch nwy blynyddol a phrofion trydanol bob 5 mlynedd. Hyd yn oed os yw’ch cartref yn hunan ynysig mae’n rhaid i ni wneud y gwiriadau hyn o hyd ond lle bynnag y bo hynny’n bosibl byddwn yn gohirio’ch apwyntiad. Er mwyn eich amddiffyn chi a’n cydweithwyr rheng flaen byddwn yn rhoi cyfarwyddiadau i chi eu dilyn cyn i ni ddod i mewn i’ch cartref.

 

Mae holl waith adeiladu a gwella ar safleoedd adeiladu newydd Cartrefi Conwy a Creu Menter wedi dod i ben. Rydym nawr yn cau’r safleoedd yn ddiogel ac yn rhoi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith.

Byddwn yn rhoi diweddariadau yma ar ein gwefan ac yn cysylltu â thenantiaid a thrigolion y mae angen i ni eu gwneud gyda mwy o fanylion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am unrhyw un o’n safleoedd gwaith datblygu neu wella, cysylltwch â ni.

Ffoniwch 0300 124 0040 neu e-bostiwch enquiries@cartreficonwy.org

 

Cadw i fynu ar diweddaraf

Er mwyn amddiffyn eich hun, eich teulu a’ch cymuned mae’n bwysig eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau diweddaraf y llywodraeth

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau bod cymorth a chefnogaeth ar gael pan fydd ei angen ar denantiaid, ledled Cymru ac mae wedi cyhoeddi llythyr i bob tenant tai cymdeithasol yng Nghymru. Mae awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig wedi cytuno y dylid trin pawb yn deg.

 

Byddwn yn:

  • Eich cadw’n ddiogel yn eich cartref.
  • Helpu chi i gael cefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnoch chi.
  • Cefnogwch chi i ddod o hyd i atebion os ydych chi’n cael anhawster talu’ch rhent.
  • Gwnewch bopeth o fewn ein gallu i gefnogi’ch lles.

 

Darllenwch y llythyr llawn yma:  https://gov.wales/letter-all-social-housing-tenants-wales-coronavirus

 

Cysylltu â ni

Gan y byddwn hefyd yn gwynebu llai o weithlu dros yr wythnosau nesaf, byddem yn eich annog i gysylltu, gwneud taliadau ac adrodd am atgyweiriadau ar wefan My Cartrefi www.mycartrefi.org

 

Gallwch hefyd wneud taliadau dros y ffôn 0300 1240060

 

Rydym yn diweddaru ein tudalen facebook yn gyson felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ein dilyn i gael y gwybodaeth ddiweddaraf

 

Gofynnwn i chi gadw llygad am eich ffrindiau, teulu a chymdogion trwy’r amser anodd hwn ac i gysylltu os oes gennych unrhyw bryderon.

 

 

Diweddarwyd y wybodaeth hon ar 08/04/20 I gael yr wybodaeth ddiweddaraf, ewch i wefan Llywodraeth y DU

                       

Last modified on Ebrill 8th, 2020 at 12:17 pm