Linciau defnyddiol

Linciau defnyddiol

Mae Llywdraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth i denantiaid yng Nghymru am y gefnogaeth sydd ar gael:

https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-for-tenants-in-wales

 

Cyngor diweddaraf ar gyfer aros adref, arwahanu ac cwarantîn:

 

Rheoliadau Coronafeirws – Cwestiynau cyffredin:

https://gov.wales/coronavirus-regulations-guidance

 

Canllawiau ar amddiffyn eich hun ac eraill:

https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus

 

Aelwydydd Estynedig – Cwestiynau cyffredin:

https://gov.wales/extended-households-frequently-asked-questions

 

Canllawiau i’r rhai sy’n ‘cysgodi’ a sut y gallwn ymuno a cartref arall yn ddiogel:

https://gov.wales/guidance-on-shielding-and-protecting-people-defined-on-medical-grounds-as-extremely-vulnerable-from-coronavirus-covid-19-html?fbclid=IwAR3O6KECBMjwcRmNdbQUYZassX9iRG18Umx65Rd2Cu0vnE7jZk6biNJePsk

 

Cefnogaeth a help dydd i ddydd:

 

Cefnogaeth i unrhyw un yn sir Conwy na allant alw ar ffrindiau, teulu neu gymdogion i ofyn am help i gasglu eu siopa, rhoi meddyginiaeth, ac ati.

 

Ffôn 01492575544

 

Cefnogaeth a cyngor meddygol:

 

Sicrhewch gymorth meddygol yn agos atoch chi

https://111.nhs.uk/

 

Cyngor Iechyd

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

 

Ar gyfer rhai sydd yn cael ei effeithio gan dementia gallwch alw National Dementia Helpline ar 0300 222 1122 ar gyfer cefnogaeth a cymorth.

 

Adnoddau iechyd arlein ac canllawiau trwy Digital Unite o aros yn iach i cadw mewn cysylltiad gyda ffrindiau ac teulu

 

Mae gofal canser tenouvous yn cynnig gwasanaeth Telefriend i’r rhai sy’n ynysig ac ychydig yn unig yn ystod yr amser hwn, i dderbyn galwadau ffôn rheolaidd i godi gwirodydd a sgwrsio â rhywun cyfeillgar y tu allan i’w cartref eu hunain.

 

Pryderon neu materion cyflogaeth:

 

Cefnogaeth i Weithwyr a hawlwyr budd-daliadau

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-support-for-employees-benefit-claimants-and-businesses

 

Cyrsiau ar-lein gan gynnwys seicoleg ac iechyd meddwl, marchnata digidol a rheoli adeiladu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’ch sgiliau trwy Working Wales os ydych chi ar furlough. Gwelwch restr cyflawn o gyrsiau: workingwales.gov.wales/furlough-support

Mae Creu Menter yn rhedeg sesiynau cefnogaeth ac hyffroddiant yn wythnosol yn ystod y lockdown. Os hoffwch ymuno a nhw, gyrrwch neges iw dudalen Facebook.

 

 

Biliau cyfleustodau a chyllid

Cyngor ar filiau cyfleustodau ar sut i gynilo ar eich biliau misol trwy Good Housekeeping

Adran coronavirus a’ch cyllid ar Money Super Market yn ogystal â chymhariaeth ar y fargen rataf ar eich biliau misol

Cymhariaeth Prisiau Nwy a Thrydan – Awgrymiadau, Gwybodaeth a Cymorth trwy Simply Switch

Cymhariaeth prisiau Nwy a Thrydan trwy U Switch

 

Hysbysion ac adnoddau lleol: 

 

Mae posteri adnoddau bwyd / siopa defnyddiol ar gyfer gwahanol ardaloedd yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ar dudalenFacebook Tîm Lles Cymunedol Conwy

 

Cylchlythyr Fforwm Pobl Hŷn Conwy sy’n cynnwys llawer o wybodaeth a dolenni defnyddiol ar gyfer y bobl hŷn hynny ar wahân.

 

Rhifau cyswllt a chyfeiriadau e-bost defnyddiol ar gyfer y rhai sy’n ynysu yn ardal Bae Colwyn trwy Gyda’n Gilydd:Cliciwch yma i weld

Lot o adnoddau defnyddiol ar gymorth Atal Trosedd i Iechyd Meddwl trwy Cylchlythyr diweddaraf  Neighbourhood Watch  ac ei wefan

Mae Cyngor Cymuned Llanddulas a Rhyd-y-Foel wedi lansio cyfran fwyd newydd sbon. Os ydych yn gwybod am rywun a fyddai’n elwa o’r gwasanaeth hwn, yna os gwelwch yn dda cysylltwch â nhw ar 07377 328544 i drefnu i barsel gael ei gyflwyno i’w cartref neu i’r Swyddfa Bost leol. https://bit.ly/3eH3GlU

 

Linciau defnyddiol arall:

 

Scamiau

Cynhyrchwyd cefnogaeth a chyngor ynghylch sgamwyr a thwyllwyr Coronafeirws gan Gymorth i Ddioddefwyr.

Mae hyfforddiant ar-lein ac wefan Friends Against Scams wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys sgamiau Coronafeirws.  Cwblhewch y hyfforddiant ac gyrru ich ffrindiau ac aelodau teulu  i wneud siwr eich bod yn ymwybodol o sgamiau.

 

Cymorth i gyn-filwyr

Mae’r AFC Trust yn dod a llu o gynlluniau cymorth sydd amdan cefnogi cyn-filwyr agored i niwed trwy’r pandemic.

https://www.covenantfund.org.uk/covid-19-response/

 

Sut y gallwch chi gefnogi’ch fferyllfa leol

Edrychwch ar 5 awgrym hawdd eu darllen y gallwch eu gwneud i helpu’ch fferyllfa leol yn ystod y cyfnod prysur hwn. Cliciwch yma i ddarllen.

 

Coronafeirws: sut i wlanhau eich ffôn yn ddiogel

https://www.bbc.co.uk/news/video_and_audio/headlines/51863924/coronavirus-how-to-clean-your-smartphone-safely

 

Cyngor trafeilio diweddaraf

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus

 

Sut i siarad gyda eich plant am Coronafeirws

https://youngminds.org.uk/blog/talking-to-your-child-about-coronavirus/

 

 

 

 

Last modified on Gorffennaf 7th, 2020 at 1:16 pm