Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

Deddf Rhentu Cartrefi Cymru

Mae’r ffordd yr ydych yn rhentu eich cartref yng Nghymru yn newid

O 15 Gorffennaf 2022, bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) yn newid sut rydych yn rhentu eich cartref. Mae’r gyfraith newydd hon yn effeithio ar bob landlord a thenant yng Nghymru.

O dan y gyfraith hon, bydd tenantiaid newydd a phresennol yn dod yn ‘ddeiliaid contract’ a bydd cytundebau tenantiaeth yn cael eu disodli gan ‘gontractau meddiannaeth’.

 

Mathau o gontractau

Mae dau brif fath o feddiannaeth:

  • Bydd contract diogel yn disodli eich tenantiaeth sicr
  • Contract safonol yw’r contract rhagosodedig ar gyfer y sector rhentu preifat, ond gall awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ei ddefnyddio mewn rhai amgylchiadau.

Os ydych yn denant gyda Cartrefi Conwy, mae’n rhaid i ni roi copi o’ch contract meddiannaeth newydd i chi ar ôl 15 Gorffennaf 2022.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pryd i ddisgwyl eich contract newydd yn ystod y misoedd nesaf.

Nid yw’r newid hwn yn ddim byd i boeni amdano. Bwriad y gyfraith newydd yw ei gwneud yn symlach ac yn haws i landlordiaid a thenantiaid rentu cartref yng Nghymru.

Dilynwch ni ar facebook neu twitter am ddiweddariadau rheolaidd.

Os hoffech wybod mwy am sut y bydd y gyfraith newydd yn effeithio arnoch chi, ewch i wefan Llywodraeth Cymru  am ragor o wybodaeth.

Last modified on Mai 16th, 2022 at 9:32 am