Trosglwyddo a cydgyfnewid

Trosglwyddo a cydgyfnewid

Trosglwyddo

Os nad yw eich cartref yn addas bellach, efallai y byddwch yn gymwys i drosglwyddo. Os ydych wedi bod yn denant i Cartrefi Conwy ers 12 mis neu fwy, gallwch wneud cais i drosglwyddo i eiddo mwy addas. Rydym yn defnyddio system fandio sy’n rhoi blaenoriaeth i’r rhai sydd â’r angen mwyaf i symud. Bydd yr amser y bydd rhaid i chi aros yn dibynnu ar y brys, a pha mor gyflym y daw eiddo addas ar gael.

Symud i eiddo llai

Os yw eich cartref bellach yn rhy fawr i chi (efallai eich bod wedi eich effeithio gan y dreth ystafelloedd gwely hefyd) ac yr hoffech symud i eiddo llai, bydd Cartrefi Conwy yn talu hyd at £500* i chi (yn ogystal â chostau symud) er mwyn gwneud hyn mor hawdd â phosibl.

Cydgyfnewid

Mae cydgyfnewid yn golygu y bydd tenant Cartrefi Conwy yn “cyfnewid” eu cartref gyda thenant Cartrefi Conwy arall, neu gyda thenant o gymdeithas dai neu Gyngor arall trwy lofnodi gweithred trosglwyddo. Gall denantiaid Cartrefi Conwy ddefnyddio HomeSwapper AM DDIM i ganfod cartref addas i’w gydgyfnewid. Rydym yn fodlon eich helpu i gofrestru neu’ch helpu i ddod o hyd i gydgyfnewidiad – gall hyn fod yn ffordd gyflym a hawdd o symud tŷ. Os hoffech gydgyfnewid tŷ, mae’n rhaid i chi wneud cais i Cartrefi Conwy a byddwn yn ymateb i bob cais o fewn y graddfeydd amser statudol, sy’n 42 diwrnod ar hyn o bryd.

Bydd rhaid i ni gynnal gwiriad cartref i wirio cyflwr eich cartref a bydd hyn hefyd yn gyfle i drafod y broses gyda chi. Os ydych yn cyfnewid gyda thenant o landlord cymdeithasol arall, byddwn yn gwneud cais i’r landlordiaid eraill i gael geirdaon.

Weithiau, ni allwn roi caniatâd ar gyfer cydgyfnewidiad, a byddwn yn trafod yn llawn gyda chi wrth i chi wneud cais. Pan fyddwch wedi gwneud cais, byddwn bob amser yn ysgrifennu atoch gyda’n penderfyniad i dderbyn neu wrthod y cais i gyfnewid.

OS YDYCH YN YSTYRIED CYDGYFNEWID, MAE’N BWYSIG I CHI WNEUD YN SIŴR EICH BOD YN FODLON GYDA CHYFLWR YR EIDDO RYDYCH YN SYMUD IDDO, cyn CYTUNO I SYMUD. GWNEWCH YN SIŴR EICH BOD WEDI YMWELD AC EDRYCH O AMGYLCH YR EIDDO A’R HOLL ARDALOEDD GARDD.

Ffoniwch ni i gael rhagor o wybodaeth

Last modified on Mai 3rd, 2017 at 4:46 pm