Glanrafon

 

 

 

Rhannu’r Wybodaeth Ddiweddaraf am Glanrafon

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn edrych ar Glanrafon o safbwynt ariannol tymor hir ac yn gwrando ar farn y tenantiaid sydd yn byw yno. Felly yn defnyddio ein harbenigedd tai fei ymchwiliwyd pa fath o dai fydd angen ar gyfer Glanrafon.

Gwnaeth hyn helpu ni i ddewis, gyda thenantiaid i:

 • Ddymchwel y prif floc o maisonettes.
 • Cadw’r pum bloc arall.

Byddwn yn gwario dros £1.5M ar:

 • Roi edrychiad newydd modern i’r fflatiau .
 • Rendro ac inswleiddio’r waliau allanol .
 • Cau’r rhesi o risiau ac ychwanegu system fynediad diogel.
 • Adnewyddu’r toeau.
 • Newid dyluniad y ffenestri.
 • Gwneud gwell defnydd o’r ardal tu allan.
 • Uwchraddio a gwella’r ardal chwarae bresennol i blant sydd yng nghalon y safle.
 • Dymchwel fflatiau presennol rhifau 1 i 30 ac adeiladu cymysgedd o gartrefi ar gyfer teuluoedd yn eu lle.

Byddwn yn cychwyn ar y gwaith gwella ar fflatiau Glanrafon ddiwedd gwanwyn 2019. Diolch i chi am drafod y gwelliannau gyda ni. Bu i ni rannu’ch sylwadau chi gyda’n penseiri, ac fe fuon nhw o gymorth iddyn nhw gyda’u cynlluniau.

Cynhelwyd digwyddiad yng nghanolfan gymunedol Golygfa Gwydyr ar Faes yr Aradr, Llanrwst dydd Mercher 27ain Chwefror i chi gael:

 • edrych ar ein cynlluniau i wella’r blociau o fflatiau
 • dysgu mwy am yr hyn rydym ni’n ei wneud a beth i’w ddisgwyl o’r newidiadau
 • darganfod faint o amser y bydd y gwaith yn ei gymryd o’r dechrau i’r diwedd
 • rhannu ein cynlluniau cyntaf a chael gwybod eich barn chi am ailddatblygiad y safle maisonettes

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau. Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

Byrddau cynllun

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn edrych ar eich sylwadau a, ble y gallwn, byddwn yn gwneud newidiadau i’n cynlluniau dylunio terfynol ar gyfer y blociau o fflatiau.

Yna byddwn yn cyflwyno ein dyluniadau terfynol i gael cymeradwyaeth cynllunio dros yr wythnosau nesaf. Bydd y cais ar gael i’w weld ac i roi sylwadau arno ar borth cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Ein gobaith yw dechrau’r gwaith gwella ar ddiwedd gwanwyn 2019. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â thenantiaid dros y cyfnod hwn ac yn creu gweithgor i fod yn rhan o’r cynlluniau i newid yr ardal byw yn yr awyr agored a rannwch.

Ailddatblygu’r Fflatiau Deulawr

Ar ôl ei ddymchwel, ein nod yw adeiladu 12 o gartrefi teulu newydd. Ar hyn o bryd, rydym yn edrych ar ddatblygiad sydd yn cynnwys cymysgedd o gartrefi teulu 3 a 4 ystafell wely gyda gerddi a mannau parcio oddi ar y ffordd.

Ar ôl y digwyddiad hwn byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyn cynllunio cyhoeddus ffurfiol i ddangos ein cynlluniau i chi ac i gael eich dborth am ein cynigion. Mae hyn yn debygol o ddigwydd yn ystod haf 2019.

Last modified on Mawrth 5th, 2019 at 1:52 pm