Glanrafon

Diweddaraf Adfywiad Glanrafon

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn edrych ar Glanrafon o safbwynt ariannol tymor hir ac yn gwrando ar farn y tenantiaid sydd yn byw yno. Felly yn defnyddio ein harbenigedd tai fei ymchwiliwyd pa fath o dai fydd angen ar gyfer Glanrafon.

Gwnaeth hyn helpu ni i ddewis, gyda thenantiaid i:

 • Ddymchwel y prif floc o maisonettes.
 • Cadw’r pum bloc arall.

Byddwn yn gwario dros £1.5M ar:

 • Roi edrychiad newydd modern i’r fflatiau .
 • Rendro ac inswleiddio’r waliau allanol .
 • Cau’r rhesi o risiau ac ychwanegu system fynediad diogel.
 • Adnewyddu’r toeau.
 • Newid dyluniad y ffenestri.
 • Gwneud gwell defnydd o’r ardal tu allan.
 • Uwchraddio a gwella’r ardal chwarae bresennol i blant sydd yng nghalon y safle.
 • Dymchwel fflatiau presennol rhifau 1 i 30 ac adeiladu cymysgedd o gartrefi ar gyfer teuluoedd yn eu lle.

 

 

 

 

 

 

 

Mi fyddwn yn adeiladu’r dyluniad hwn gyda system adeiladu modiwlaidd. Mae’r dyluniad hwn yn darparu tai o ansawdd uchel sy’n hyblyg a chyflym i’w hadeiladu.

 

Mi fydd rhain yn cael ei adeiladu gyda:

 • y lefelau uchaf o berfformiad technegol
 • costau cynnal isel
 • amgylchedd byw iach a chyfforddus
 • lefelau uwch o ran sain a diogelwch tân

 

Diolch i chi am drafod y gwelliannau gyda ni. Bu i ni rannu’ch sylwadau chi gyda’n penseiri, ac fe fuon nhw o gymorth iddyn nhw gyda’u cynlluniau.

 

Ailddatblygu’r bloc maisonettes

 

Mae gennym gymeradwyaeth cynllunio i ddymchwel y bloc maisonettes ac adeiladu 12 cartref teuluol newydd. Bydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o gartrefi teulu 3 a 4 ystafell wely gyda gerddi a lle parcio ceir oddi ar y ffordd.

 

Gwneud gwell defnydd o ardal allanol a rennir

Mae gennym blaniau mawr ar gyfer y man chwarae newydd yn Glanrafon.

Rydym am wneud yr ardal werdd yma yn groesawgar, hwyliog a chreadigol, Yn dilyn mlaen o adborth wedi ei gasglu o ein pecynnau ymgynghori.

 

Gwelwch cip olwg ar syniadau ar gyfer yr ardal werdd

Os oes eisiau gwybod mwy, neu ddweud eich syniadau wrthym, gallwch ffonio neu anfon neges destun at Matt ar 07919 568669

 

Diweddariad ar gerddi cefn Mehefin 2020

Diweddariad ar datblygiad newydd Mehefin 2020

Diweddariad ar waith adnewyddi Mai 2020

Cylchlythyr tenantaid diweddaraf Rhagfyr 2020

 

Last modified on Rhagfyr 17th, 2020 at 2:26 pm