Glanrafon

Diweddaraf Adfywiad Glanrafon

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi bod yn edrych ar Glanrafon o safbwynt ariannol tymor hir ac yn gwrando ar farn y tenantiaid sydd yn byw yno. Felly yn defnyddio ein harbenigedd tai fei ymchwiliwyd pa fath o dai fydd angen ar gyfer Glanrafon.

Gwnaeth hyn helpu ni i ddewis, gyda thenantiaid i:

 • Ddymchwel y prif floc o maisonettes.
 • Cadw’r pum bloc arall.

Byddwn yn gwario dros £1.5M ar:

 • Roi edrychiad newydd modern i’r fflatiau .
 • Rendro ac inswleiddio’r waliau allanol .
 • Cau’r rhesi o risiau ac ychwanegu system fynediad diogel.
 • Adnewyddu’r toeau.
 • Newid dyluniad y ffenestri.
 • Gwneud gwell defnydd o’r ardal tu allan.
 • Uwchraddio a gwella’r ardal chwarae bresennol i blant sydd yng nghalon y safle.
 • Dymchwel fflatiau presennol rhifau 1 i 30 ac adeiladu cymysgedd o gartrefi ar gyfer teuluoedd yn eu lle.

 

Mi fyddwn yn adeiladu’r dyluniad hwn gyda system adeiladu modiwlaidd. Mae’r dyluniad hwn yn darparu tai o ansawdd uchel sy’n hyblyg a chyflym i’w hadeiladu.

 

Mi fydd rhain yn cael ei adeiladu gyda:

 • y lefelau uchaf o berfformiad technegol
 • costau cynnal isel
 • amgylchedd byw iach a chyfforddus
 • lefelau uwch o ran sain a diogelwch tân

 

Diolch i chi am drafod y gwelliannau gyda ni. Bu i ni rannu’ch sylwadau chi gyda’n penseiri, ac fe fuon nhw o gymorth iddyn nhw gyda’u cynlluniau.

 

Ailddatblygu’r bloc maisonettes

 

Mae gennym gymeradwyaeth cynllunio i ddymchwel y bloc maisonettes ac adeiladu 12 cartref teuluol newydd. Bydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o gartrefi teulu 3 a 4 ystafell wely gyda gerddi a lle parcio ceir oddi ar y ffordd. Y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiad newydd.

Mae oedi wedi bod mewn perthynas â’r datblygiad newydd oherwydd y cyfyngiadau ar symud yn sgil COVID-19. Ond dros yr ychydig wythnosau nesaf, byddwn yn dechrau tynnu a gwaredu asbestos ar flociau’r fflatiau deulawr cyn i ni ddymchwel y bloc. Yn dilyn hynny, byddwn yn cysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dymchwel y bloc, yr amserlen ar gyfer adeiladu’r datblygiad newydd a beth i’w ddisgwyl yn ystod y cyfnod hwn.

 

Byddwn yn eich diweddaru trwy’r datblygiad trwy ysgrifennu atoch, gosod posteri gwybodaeth, cynnal digwyddiadau, cael y wybodaeth ar ein gwefan a rhoi gwybod i chi ffyrdd i gysylltu â ni.

 

Gwneud gwell defnydd o ardal allanol a rennir

Dewch allan i chwarae ac rhannwch eich barn ach syniadau ar y man chwarae newydd yn Glanrafon. Yn dilyn mlaen o ein pecyn ymgynghori, hoffwn glywed ganddoch wyneb i wyneb.

Rydym am wneud yr ardal werdd yma yn groesawgar, hwyliog a chreadigol.

Ond mae sut mae hyn yn edrych a beth rydyn ni’n ei wneud yma yn dibynnu arnoch chi.

 

Gallwch chi wneud yr ardal hon yn destun cenfigen y sir.

 

Felly dewch allan i ddweud wrthym eich meddyliau a’ch syniadau:

Dydd Iau 9fed Gorffennaf 2-3yh

Byddwn yn cael ein sefydlu wrth y bont ar y llwybr troed yng Nglanrafon

Gwelwch cip olwg ar syniadau ar gyfer yr ardal werdd

 

Cadwch y 2 fetr diogel i ffwrdd oddi wrthym ni ac eraill.

 

Hefyd, dewch i gwrdd â Lynda Johnson yn ei meddygfa tai awyr agored gyntaf. Mae hi yno i siarad â thenantiaid a thrigolion am Glanrafon.

 

Os na allwch ddod allan i’n gweld ond eisiau gwybod mwy, neu ddweud eich syniadau wrthym, gallwch ffonio neu anfon neges destun at Matt ar 07919 568669

 

Diweddariad ar gerddi cefn Mehefin 2020

Diweddariad ar datblygiad newydd Mehefin 2020

Diweddariad ar waith adnewyddi Mai 2020

 

Last modified on Gorffennaf 9th, 2020 at 2:02 pm