Cyllid Cist Gymunedol

Cyllid Cist Gymunedol

Mae prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy yn ceisio cefnogi prosiectau bychain fydd yn gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid yn eu cymunedau neu lle y mae gennym dai.

Mae grantiau o hyd at £1,000 ar gael i unrhyw grŵp gwirfoddol, cymunedol neu hamdden.

PWY ALL WNEUD CAIS am grant?

Gall nodiadau cais eu gweld fan hyn

Gall unrhyw grŵp/sefydliad wneud cais am grant y Gist Gymunedol os ydyn nhw’n:

 • Grŵp tenant Cartrefi Conwy
 • Bod tenantiaid Cartrefi Conwy yn rhan o’r grŵp
 • Prosiect sydd o fudd i Gymuned Cartrefi Conwy
 • Yn sefydliad y mae tenantiaid Cartrefi Conwy yn ei ddefnyddio / manteisio ohono
 • Ysgolion – mae’n rhaid i bob cais sy’n ymwneud ag ysgolion gael ei gyflwyno gan Gymdeithas Athrawon a Rhieni, Cyfeillion yr Ysgol, Llywodraethwyr neu grŵp codi arian perthnasol arall.
 • Cyngor Tref neu Gymuned – bydd angen i’r gwasanaeth ddarparu cadarnhad ysgrifenedig i gefnogi eich cais, gan ddatgan na all costau sy’n ymwneud â’ch gweithgaredd yn cael eu bodloni trwy gyllid presennol.Beth FYDD Y grant YN TALU AMDANO?

Bydd cyllid Cist y Gymuned yn talu am:

NID yw grantiau ar gael i grwpiau neu sefydliadau y tu allan i Sir Conwy nad ydyn nhw’n darparu unrhyw fudd i gymuned Cartrefi Conwy.

 • Weithgareddau a digwyddiadau grwpiau cymunedol
 • Offer a deunydd ar gyfer Grwpiau Cymunedol
 • Gwella cyfleusterau hamdden cymunedau lleol
 • Cynnal gwelliannau amgylcheddol ar raddfa fechan
 • Cyfleoedd dysgu / Rhaglenni hyfforddiant
 • Adnewyddu eiddo neu welliannau i eiddo i wella defnydd cymunedol o adeilad

Ni fydd y grant yn talu am:

 • Gostau cynnal y grŵp / sefydliad (megis yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, rhent, trethi, cyflogau) –
 • Cost gwaith neu weithgareddau y mae dyletswydd statudol ar berson neu asiantaeth arall i’w gynnal.
 • adeiladu neu gaffael adeiladau –
 • Digwyddiadau unigol nad ydynt yn dangos cynaladwyedd
 • Unrhyw weithgareddau all fod yn groes i amcanion, nodau a pholisïau cyfredol Cartrefi Conwy Cyn llenwi’r ffurflen gais sicrhewch eich bod wedi:

Sut I WNEUD CAIS AM grant

 • Darllen yr holl gwestiynau yn ofalus
 • Agor cyfrif banc
 • Llofnodi’r cyfansoddiad
 • Cael aelod o’ch grŵp / sefydliad i lofnodi lle bo angen
 • Cael cefnogaeth gan y gymuned (os oes angen)
 • Cael yr holl ddogfennau cefnogi sydd eu hangen

Lawr lwythwch eich ffurflen gais yma

Last modified on Ionawr 15th, 2019 at 9:57 am