Eich hawliau a’ch cyfrifoldebau fel prydleswr

Bydd y brydles yn cynnwys yr hawliau a’r rhwymedigaethau y mae disgwyl i chi eu bodloni.

Rydym yn argymell bod pob prydleswr yn cadw ac yn darllen drwy gopi o’u prydles, gan mai dyma sail eich contract gyda ni. Mae Cartrefi Conwy’n gallu gadael i chi gael copi o’ch prydles am ffi fach, neu i gael un yn uniongyrchol gan y gofrestrfa tir.   Gallwch eu ffonio nhw ar 0844 892 1111.

Bydd eich prydles unigol yn cynnwys eich holl hawliau a chyfrifoldebau, ond yn gyffredinol, bydd y rhan fwyaf o brydlesau’n cynnwys:

  • I ddefnyddio eich cartref fel annedd breifat yn unig.
  • I dalu’r rhent tir a’r taliadau gwasanaeth ar amser.
  • Peidio ag achosi niwsans neu darfu ar eich cymdogion. I beidio byth â rhwystro pen grisiau, cynteddau neu ardaloedd cymunedol eraill, gyda beiciau, pramiau, teganau neu eitemau eraill, yn cynnwys bagiau sbwriel. Byddai hyn yn gallu achosi perygl o faglu, ac yn bwysicach na hynny, yn beryglus mewn tân.
  • Sŵn yw’r prif achos o anghydfod rhwng cymdogion. Ceisiwch fod yn sensitif a rhoi gwybod i’ch cymdogion os ydych yn gwybod y bydd sŵn anarferol neu ddynion yn gweithio yn eich cartref, neu eich bod yn trefnu parti.
  • Lloriau pren neu wedi’u lamineiddio, a theils ceramig. Y rhain sy’n achosi’r broblem fwyaf i breswylwyr sy’n byw mewn bloc, gan eu bod yn trosglwyddo sŵn yn hawdd. Bydd eich prydles yn gofyn i chi gael carped neu orchudd llawr addas arall, er mwyn osgoi trosglwyddiad sŵn.
  • I gadw tu mewn eich cartref mewn cyflwr da, ac i beidio â chynnal addasiadau neu ychwanegiadau strwythurol heb ein caniatâd ysgrifenedig, byddai hyn yn cynnwys ffenestri newydd.
  • I beidio ag achosi unrhyw ddifrod, perygl neu rwystr i’r adeilad, neu eiddo cyfagos.
  • Byddwch yn ymwybodol, yn y rhan fwyaf o achosion, nad chi sy’n berchen ar y gofod atig uwchben eich fflat.
  • Os ydych yn is-osod eich cartref, yna dywedwch wrthym.

Last modified on Mai 9th, 2017 at 3:51 pm