Troseddau Casineb

Troseddau Casineb

Heddlu Gogledd Cymru: argyfwng brys 999 – heb fod yn frys 101

Ni fyddwn yn dioddef ymddygiad sy’n niweidio eraill, yn arbennig pan fydd unrhyw unigolyn neu grŵp yn dioddef cam-drin sydd wedi ei selio ar eu:

  • Hil, lliw, cenedligrwydd neu darddiad ethnig neu genedlaethol
  • Crefydd
  • Hunaniaeth rhyw
  • Tueddfryd rhywiol
  • Statws Priodasol neu Bartneriaeth Sifil
  • Anabledd

Gall unrhyw un ddioddef trosedd casineb. Mae trosedd casineb yn dod mewn sawl ffurf – gan gynnwys cam drin corfforol a geiriol, difrod i’ch eiddo neu fwlio ar-lein. Mae trosedd casineb yn achosi pryder i’r dioddefwr ond gall hefyd gael effaith niweidiol ar eu teulu a’u ffrindiau.

 

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn nifer o ffyrdd:

Cwblhau ffurflen wê

Ffoniwch ni: 0300 124 0040

Siaradwch gyda’ch swyddog tai

Ewch i ein swyddfeydd

Heddlu Gogledd Cymru: argyfwng brys 999 – heb fod yn frys 101

Last modified on Ebrill 5th, 2021 at 9:18 pm