Byw’n Annibynnol

Byw’n Annibynnol

Mae Cartrefi Conwy’n gweithio gyda thenantiaid dros 55 mlwydd oed neu unigolion sydd â lefel uchel o angen, a sydd angen ychydig o gymorth i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae gennym dîm rhagorol o Gydlynwyr Byw’n Annibynnol (CBA) a fydd wrth law i’ch helpu gyda:

  • Chefnogaeth emosiynol ac arweiniad
  • Rhoi gwybod am atgyweiriadau a materion yn ymwneud â thai.
  • Rheoli gwaith papur pwysig a gohebiaeth
  • Trefnu mynediad at wasanaethau eraill a chymorth proffesiynol
  • Cefnogi a hyrwyddo bywyd cymdeithasol gweithgar
  • Cadw’n ddiogel yn eich cartref

Rydym yn cefnogi 649 tenant ar hyn o bryd, gan gynnwys 50 tenant sy’n byw tu allan i ein cynlluniau byw’n annibynnol traddodiadol.

Dewch i adnabod ein Tîm o Gydlynwyr Byw’n Annibynnol a dewch i wybod yn union le maent yn gweithio.

Os hoffech chi dderbyn cymorth a chefnogaeth o ddydd i ddydd  cysylltwch â ni neu anfonwch e-bost at independentlivingservice@cartreficonwy.org

Byw’n Annibynnol / Independent Living from Cartrefi Conwy on Vimeo. 

 

CEFNOGI POBL

Ariennir y rhaglen Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru. Mae’n darparu cefnogaeth sydd o gymorth i bobl ddiamddiffyn fyw mor annibynnol â phosib, drwy gynnig cefnogaeth iddynt allu byw yn eu cartrefi eu hunain neu mewn tai arbenigol eraill. Gweledigaeth y Rhaglen Cefnogi Pobl yw helpu pobl i ddod o hyd a chadw cartref sy’n diwallu eu hanghenion ac yn annog annibyniaeth mewn amgylchedd iach a diogel. Ariennir ein Cydlynwyr Byw’n Annibynnol yn rhannol gan y rhaglen hon.

Cefnogi Pobl / Supporting People 2017 from Cartrefi Conwy on Vimeo.

Cefnogi Pobl / Supporting People from Cartrefi Conwy on Vimeo.

 

POBL HŶN YN CYMRYD RHAN

Rydym wedi ymroi i hyrwyddo annibyniaeth a gwella bywydau drwy gynnwys ein hunigolion hŷn wrth siapio’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn. Rydym yn cynnal sawl prosiect sydd o gymorth i bobl hŷn wella eu hiechyd a lles, gan gynnwys rhaglenni Awch am Fywyd a Give Where You Live a’r Diwrnod Pobl Hŷn blynyddol, digwyddiad sy’n dathlu’r cyfraniadau y mae pobl hŷn yn eu gwneud o fewn ein cymunedau. Dewch i wybod mwy am y prosiectau a’r digwyddiadau hyn yma

Cymryd Rhan / Get Involved from Cartrefi Conwy on Vimeo.

 

Sylwer: Eiddo Byw’n Annibynnol yw’r enw newydd ar gyfer Tai Gwarchod; Cydlynwyr Byw’n Annibynnol yw’r enw newydd ar gyfer Wardeniaid.

 

 

Last modified on Medi 11th, 2020 at 5:14 pm