Sefydliadau gall helpu

Sefydliadau gall helpu

Mae yna lawer o lefydd gallwch fynd am gymorth, cyngor ac help:

 

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru

Mae Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru yn wasanaeth cefnogi a gwybodaeth gyfrinachol am ddim i fenywod, plant a dynion yng Nghymru sy’n profi camdriniaeth yn y cartref neu gamdriniaeth rywiol a thrais.

Ffôn: 0808 8010800

 

Cymorth i Fenywod Cymru

WWA yw’r sefydliad ambarél cenedlaethol sy’n cynrychioli Grwpiau Cymorth i Fenywod lleol sydd wedi’u lleoli ledled Cymru. Mae ein grwpiau aelodau’n darparu gwasanaethau uniongyrchol ar gyfer merched a phlant sydd wedi profi cam-drin yn y cartref neu’n dioddef camdriniaeth yn y cartref.

http://www.welshwomensaid.org/

 

Byw Heb Ofn

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn effeithio ar bobl o bob math o fywyd ac o bob cefndir diwylliannol, cymdeithasol ac ethnig. Mae’n effeithio ar y cymaint ag y bo’n iawn â’r tlawd, y rheini sy’n gweithio a’r rhai sydd allan o’r gwaith, yr ifanc a’r hen, ym mhob rhan o Gymru. Mae Byw Heb Ofn yn cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

www.livefearfree.gov.wales

Ffôn: 0808 80 10 800

Testun: 0786 007 7333

E-bost: info@livefearfreehelpline.wales

Sgwrs fyw: https://bit.ly/2CEXjkq

 

Gorwel

Yn cefnogi dioddefwyr trais yn y cartref, pobl ddigartref a phobl hyn

Ffôn: 0300 111 212

 

BAWSO

Mae BAWSO yn sefydliad gwirfoddol Cymru gyfan sy’n darparu gwasanaethau arbenigol i ferched a phlant o leiafrifoedd ethnig a du sy’n dioddef cam-drin domestig. Mae’n gysylltiedig â Chymorth i Fenywod Cymru ac mae’n gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau cymorth menywod eraill.

Ffôn: 0800 7318147 (llinell gymorth 24 awr)

www.bawso.org.uk/

 

Cymorth i Ddynion

Help a chefnogaeth i ddynion sy’n dioddef camdriniaeth

Ffôn: 0333 567 0556

www.mensaid.co.uk

 

Lloches

Rhoi gwybodaeth, cefnogaeth a chymorth ymarferol 24 awr y dydd i fenywod sy’n dioddef trais yn y cartref. Yn gallu cyfeirio menywod a phlant i llochesau ledled y DU i’w galluogi i ddianc rhag cam-drin domestig.

Ffôn: 0808 808 9999

www.refuge.org.uk/

 

Gweithredu ar Gam-drin yr Henoed

Mae Gweithredu ar Gam-drin Pobl Hŷn (AEA) yn sefydliad arbenigol sy’n gweithredu ar draws pedair gwlad y Deyrnas Unedig.

Ffôn: 08088 088141

www.elderabuse.org.uk/

 

Broken Rainbow

Llinell gymorth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy’n profi trais yn y cartref.

Ffôn: 08452 60 44 60 (Llun 2pm – 8pm, Mercher 10am – 1pm a Iau 2 i 8pm).

E-bost: mail@broken-rainbow.org.uk

www.broken-rainbow.org.uk/

 

Canolfan Merched Gogledd Cymru

Darparu cefnogaeth argyfwng cyfrinachol ynghylch materion megis digartrefedd a cham-drin domestig.

Ffôn: 01745 339331

Ebost: info@northwaleswomenscentre.co.uk

www.northwaleswomenscentre.co.uk/

Last modified on Gorffennaf 16th, 2020 at 10:56 am