Cyngor a gwybodaeth

Bydd ein tîm prydlesau bob amser yn ceisio helpu gydag unrhyw gwestiynau y gall fod gennych. Gallwch gysylltu â nhw dros y ffôn, e-bost neu maent hefyd yn hapus i’ch cyfarfod wyneb yn wyneb yn ein swyddfeydd neu eich cartref. Rydym yn cynnal fforymau prydlesau rheolaidd, a gyda sesiwn galw heibio cyn bob cyfarfod.

Cyngor annibynnol am ddim i brydleswyr

Mae’r Gwasanaeth Cyngor ar Brydlesau yn rhoi cyngor cyfreithiol annibynnol am ddim i brydleswyr a landlordiaid. Mae gan eu gwefan lawer o wybodaeth ddefnyddiol a chanllawiau â chyngor, i gynorthwyo i ddeall y prosesau cyfreithiol cymhleth sydd yna wrth fod yn berchen ar eiddo wedi’i brydlesu.  Ffôn 020 7383 9800

I wneud y defnydd gorau o’u gwasanaeth a’ch amser, cyn i chi eu ffonio:

  • Ysgrifennwch amlinelliad clir o’ch problem ac unrhyw gwestiynau sydd gennych, i lawr ar bapur. (Gall hyn helpu’r ymgynghorydd i’ch helpu chi’n well)
  • sicrhewch eich bod â’r dogfennau perthnasol wrth law, a gyda beiro a phapur, oherwydd fe all cyfraith prydlesau fod yn gymhleth ac efallai y byddwch eisiau gwneud rhywfaint o nodiadau.

Maent yn rhoi cyngor drwy e-bost, ffôn neu lythyr.

 

Ymestyn eich prydles  

Mae’r rhan fwyaf o brydlesau newydd gydag oes o 125 mlynedd.

Dros amser, bydd oes eich prydles yn lleihau, a daw adeg pan ddylech ystyried ei hehangu. Mae hyn oherwydd os ydych yn berchen ar eiddo gyda phrydles eithaf byr, gallai effeithio ar eich gallu i gael morgais, a gall gwerth yr eiddo ostwng. Nid oes amser penodol pryd y dylech ehangu eich prydles, ond gall fod yn fwy drud i ymestyn prydlesau gydag oes sy’n llai nag 80 mlynedd.

 

Prynu’r rhydd-ddaliad

Mewn amgylchiadau penodol, gall prydleswyr fflatiau gael yr hawl i brynu rhydd-ddaliad yr adeilad fel grŵp.

Gall y grŵp o brydleswyr yna benderfynu sut i reoli eu hadeilad. Mae hyn yn cael ei alw’n rhyddfreinio ar y cyd, oherwydd nad oes modd ei wneud yn unigol.

 

Torri eich prydles

Os ydych yn torri amod o’r brydles, rydych yna’n “torri eich prydles”.

Os nad ydych yn talu eich taliadau gwasanaeth mewn pryd, mae hyn yn esiampl o dorri eich prydles.

Rydym yn cymryd y sefyllfa hon yn ddifrifol iawn, ac mewn rhai achosion rydym yn cymryd camau cyfreithiol, drwy’r llysoedd o bosibl.

Yn y pen draw, lle mae prydleswr yn parhau i dorri’r brydles, gallwn ofyn i’r llysoedd wneud gorchymyn am fforffediad, sy’n golygu y gellid diddymu eich prydles a byddem yn cymryd meddiant o’ch cartref. O dan yr amgylchiadau hyn, ni fyddech â’r hawl i gael eich digolledu am yr eiddo.

Byddem ond yn ystyried cymryd y cam hwn os bydd pob opsiwn arall wedi methu, neu lle nad oes gennym unrhyw ddewis arall, oherwydd natur ddifrifol y tor-amod.

 

Fforwm prydleswyr cartrefi conwy

Mae ein fforwm prydlesau’n cyfarfod o gwmpas ddwywaith y flwyddyn fel arfer, er mwyn i brydleswyr gael y newyddion diweddaraf a rhannu gwybodaeth.

Mae cymhorthfa’n digwydd cyn bob cyfarfod, lle mae modd gwneud apwyntiad un i un, neu gall prydleswyr alw heibio a chael sgwrs breifat.

 

 

Last modified on Mai 9th, 2017 at 4:38 pm