Beth alla' i ei wneud am gyddwysiad yn fy nghartref?

Beth alla’ i ei wneud am gyddwysiad yn fy nghartref?

Beth alla’ i ei wneud am gyddwysiad yn fy nghartref?

Gall cyddwysiad effeithio pob tŷ a gall achosi llwydni, difrodi dillad, dodrefn ac addurniadau, a gadael aroglau llwydni. Mae cyddwysiad a’r problemau y mae’n ei greu yn cael eu camgymryd am leithder yn aml. Fel arfer bydd tamprwydd yn gadael llinell, ac yn ddibynnol ar yr achos byddai angen triniaeth adferol i’w waredu. Dylai’r cyngor isod fod o gymorth i chi atal cyddwysiad cyn iddo ddod yn broblem a dylai ddangos i chi beth i’w wneud er mwyn trin unrhyw ardaloedd sydd wedi eu heffeithio eisoes a’ch helpu i ddweud y gwahaniaeth rhwng tamprwydd a chyddwysiad.

Beth yw cyddwysiad?

Mae cyddwysiad yn digwydd pan fydd lleithder yn yr aer yn oeri ac mae dafnau bach o ddŵr yn ymddangos ar arwynebau e.e. Pan fydd eich drych yn mynd yn niwlog wedi i chi gael bath. Bydd fel arfer yn digwydd mewn tywydd oer ac yn ymddangos ar arwynebau oer a lleoedd lle nad oes ond ychydig o aer yn symud. Er enghraifft, yng nghorneli ystafelloedd, ar neu ger ffenestri, mewn dodrefn neu du nôl i ddodrefn. Os na chaiff ei drin bydd llwydni yn dechrau tyfu.

Sut i’w atal

Drwy ddilyn y camau syml isod gallwch leihau cyddwysiad yn sylweddol drwy gynhyrchu llai o leithder a gadael i ddigon o aer symud drwy’ch cartref:

 

 • Defnyddio caeadau sosbenni bob amser, peidio gadael i bethau ferwi’n hirach na sydd raid, cau drws mewnol y gegin ac agor y ffenestr ychydig pan fyddwch yn coginio.
 • Cadwch ddrws yr ystafell ymolchi ar gau pan fyddwch yn cael bath ac ar ôl i chi orffen. Rhedwch y tapiau dŵr poeth ac oer gyda’i gilydd er mwyn lleihau ager ac agorwch ffenest er mwyn gadael iddo fynd tu allan. Agorwch y ffenest yn syth ar ôl bod yn y bath, er mwyn cael gwared â’r lleithder.
 • Sychwch ddillad y tu allan, neu yn yr ystafell ymolchi gyda’r ffenest yn agored a’r drws ar gau. Sicrhewch fod tyllau awyr unrhyw sychwr dillad y tu allan, os nad ydynt yn beiriannau cyddwyso.

 

Cyngor cyffredinol am awyru da

 • Cadwch bob ystafell wedi ei hawyru drwy agor ffenestri ychydig a chadw drysau ar gau, yn arbennig pan fydd yr ystafell yn cael ei defnyddio. Mae hyn yn helpu i ryddhau unrhyw leithder a’i atal rhag gwasgaru ar hyd eich cartref.
 • Peidiwch â blocio briciau awyru neu dyllau awyr ffenestri.
 • Wrth fynd i’r gwely, caewch ddrws yr ystafell wely a gadewch ffenest fach wedi ei hagor ychydig, neu pan fyddwch yn codi, agorwch y ffenest am ychydig oriau a chadwch y drws ar gau er mwyn cael gwared â’r lleithder a gynhyrchwyd dros nos.
 • Cadwch wres isel ymlaen yn y cefndir, yn arbennig mewn tywydd oer, hyd oed pan na fydd neb gartref. Bydd troi’r gwres i fyny ac i lawr wrth i chi fynd a dod o’r tŷ yn achosi cyddwysiad wrth i’r aer a’r arwynebau oeri.
 • NI ddylid defnyddio hylif di ffliw, nwy propane na gwresogyddion paraffin, gan fod pob galwyn o baraffin neu nwy a losgir yn cynhyrchu tua 1 galwyn o anwedd dŵr, sy’n achosi cyddwysiad.

 

Addurno eich cartref

 • Ni ddylid gosod wardrobau na darnau mawr eraill o ddodrefn yn erbyn waliau allanol Gall pocedi o aer wedi eu dal achosi cyddwysiad difrifol ar arwynebau a thwf llwydni ar y waliau a’r dodrefn. Gadewch ofod rhwng cefn y dodrefn a’r wal. Gadewch ddrysau wardrobau ychydig yn agored. Rhowch ddodrefn sydd i’w gosod ar y llawr ar flociau er mwyn galluogi aer i gylchredeg oddi tanynt.
 • Gall llenni ar y ffenest gynyddu cyddwysiad ar y gwydr drwy ostwng tymheredd arwyneb y ffenest. Gellir lleihau’r broblem hon drwy adael y ffenest ychydig yn agored.
 • Lle mae llawer o leithder yn cael ei gynhyrchu, ni argymhellir papur wal. Dylid defnyddio paent gwrth lwydni / ffyngladdol yn lle hynny.
 • Mae’r waliau o amgylch ffenestri a drysau yn oerach ac yn atynnu anwedd dŵr, sy’n troi i gyddwysiad. Argymhellir paentio’r ardaloedd hyn er mwyn gallu sychu cyddwysiad yn hawdd.

 

Last modified on Tachwedd 29th, 2019 at 12:13 pm