Mae fy mhibelli wedi blocio. Beth ddylwn i wneud a sut alla’ i osgoi hyn rhag digwydd eto?

Mae fy mhibelli wedi blocio. Beth ddylwn i wneud a sut alla’ i osgoi hyn rhag digwydd eto?

Atal Pibelli rhag Blocio

Mae fflysio eitemau, gwastraff neu sylweddau i lawr y toiled neu’r draen yn achosi blocio pibelli. Mae hyn yn cynnwys:

 • Clytiau / Cewynnau
 • Hancesi babi
 • Olew coginio
 • Tywelion mislif
 • Papur
 • Teganau
 • Ffresnwyr aer

PWYSIG: Mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu am y gwaith o glirio pibell/pibelli wedi blocio os bydd hynny wedi ei achosi gan unrhyw un o’r eitemau hyn.

Cyngor Cyffredinol

Fel arfer mae pibelli gwastraff yn cael eu blocio gan fraster, saim, dail te, neu wallt yn y trap gwastraff.

Mae’r trap o dan y basn, sinc neu fath ac mae wastad yn dal peth dŵr. Mae hyn yn stopio i aer neu arogleuon cas ddod i fyny’r draen, fodd bynnag gall gwastraff ei lenwi a’i flocio. Gellir dad-flocio trapiau yn hawdd drwy ddadsgriwio’r cymal a’u glanhau. Cyn i chi ddadsgriwio’r trap, rhowch fwced oddi tano i ddal unrhyw ddŵr.

Er mwyn i’ch gwastraff lifo’n rhwydd, dylech dywallt tegell o ddŵr berw i lawr y pibelli’n rheolaidd er mwyn clirio unrhyw fraster neu saim sydd yno. Gwnewch hyn yn ofalus rhag llosgi.

Os byddwch yn ceisio clirio pibelli a thrapiau gwastraff, defnyddiwch gynnyrch pwrpasol sydd ar gael o’r rhan fwyaf o siopau DIY. Peidiwch â defnyddio soda costig gan ei fod yn difetha gosodiadau plastig modern.

Os mai’r bibell garthion neu’r prif ddraen sydd wedi blocio, bydd angen i Gartrefi Conwy drefnu ei drwsio.

Dadflocio basn, sinc neu fath

Er mwyn dadflocio gwastraff basn, sinc neu fath bydd arnoch angen:

 • Bowlen
 • Jwg neu gwpan
 • Clwtyn neu gadach
 • Cap sugno; a
 • Menig rwber

Gan wisgo’r menig rwber drwy’r amser, bydd angen i chi:

 • Dynnu’r rhan fwyaf o’r dŵr i fowlen gan ddefnyddio jwg neu gwpan, tan fod y sinc yn hanner llawn;
 • Gwlychu’r clwtyn a’i ddal yn dyn dros agoriad y gorlifiant.
 • Rhoi’r cap sugno dros dwll y plwg, a’i bwmpio i fyny ac i lawer yn gyflym nes iddo ddadflocio.
 •  Er mwyn dadflocio toiled bydd arnoch angen:

Dadflocio toiled

 • Bwced
 • Bowlen neu jwg
 • Cap sugno; a
 • Menig rwber

Gan wisgo’r menig rwber drwy’r amser, bydd angen i chi:

 • Gael gwared â pheth o’r dŵr i fwced gan ddefnyddio bowlen neu jwg a’i dywallt i ffwrdd yn y draen allanol os yw’r pan yn llawn
 • Gwthio’r cap sugno i waelod y pan
 • Pwmpio i fyny ac i lawr yn gyflym tua 10 gwaith Mae hyn yn achosi gwagle pwysedd, a allai ddadflocio’r toiled.
 • Tywalltwch ddŵr o fwced i’r pan er mwyn gweld os yw’n clirio; os bydd angen ewch drwy’r camau hyn sawl gwaith eto nes bydd y toiled yn fflysio fel y dylai.
 • Golchwch eich dwylo a’r holl offer yn dda ar ôl i chi orffen.

Last modified on Ebrill 7th, 2017 at 2:16 pm