Pwyllgor Grŵp Adnoddau a Chyllid Strategol

Pwyllgor Grŵp Adnoddau a Chyllid Strategol

Pwrpas y Pwyllgor Grŵp Cyllid ac Adnoddau Strategol yw cynghori Byrddau Grŵp Cartrefi Conwy (rhiant-gwmni ac is-gwmni) yn eu cyfrifoldebau i sicrhau bod hyfywedd a chynaliadwyedd ariannol y busnes drwy geisio sicrwydd, adrodd i’r Bwrdd Rhiant-gwmni neu Is-gwmni perthnasol, a gwneud penderfyniadau lle bo’n briodol ar ran Byrddau’r Grŵp, ar ddyrannu a pherfformiad adnoddau (ariannol a chorfforol) ar draws strwythur y Grŵp.  Fel arfer bydd hyn yn cynnwys;

  • Sicrhau bod cynlluniau busnes ariannol a chyllidebau yn cael eu datblygu, eu cymeradwyo a’u defnyddio’n briodol.
  • Sicrhau bod newidiadau sylweddol i gynlluniau busnes ariannol neu ail-ddyrannu adnoddau ar gyfer meysydd allweddol o weithgaredd yn cael eu gweithredu o fewn lefelau hyblygrwydd yn cael eu cytuno gan y Bwrdd.
  • Adolygu Buddsoddiad, gwerth am arian, strategaethau Technoleg Gwybodaeth a Datblygu.
  • Goblygiadau ariannol cyfunol yn codi o brosiectau datblygu unigol, rhaglenni buddsoddi treigl ar gyfer y stoc dai a phryniannau sylweddol eraill neu brydlesi (er enghraifft isadeiledd TG, caledwedd a meddalwedd).
  • Trosolwg o ymrwymiadau ariannol neu adnoddau eraill sydd yn berthnasol ag is-gwmnïau a Mentrau ar y Cyd.

Mae’r pobl canlynol wedi ei apwyntio ir pwyllgor hwn

Meet The Team

Gareth Jones - Cadeirydd / Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

David Shepherd - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Helen Pittaway - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Bill Hunt - Aelod Bwrdd Cartrefi Conwy

Peter Parry - Aelod ir Pwyllgor / Aelod Bwrdd Creu Menter

Last modified on Ionawr 7th, 2020 at 11:30 am