94 Ffordd Conwy

Plasty o’r cyfnod Edwardaidd wedi’i drawsnewid a’i aildrosi’r o’i ddefnydd blaenorol fel bloc o swyddfeydd i mewn i chwe chartref fforddiadwy ar 94 Ffordd Conwy.

Roedd y swyddfeydd presennol yn aneffeithlon ac yn gamweithredol ac nid oeddent yn fasnachol atyniadol i’r sector preifat nac yn fasnachol hyfyw at ddibenion buddsoddi. Felly, cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gais fel rhan o’r cais Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid i drosi 94 Ffordd Conwy o swyddfa i ofod preswyl.

Roedd 94 Ffordd Conwy yn brosiect ar y cyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Llywodraeth Cymru a rhaglen adfywio Bywyd y Bae+.

Mae gan y 6 rhandy helaeth newydd, dros dri llawr, 2 ystafell wely ynghyd â naill ai lolfa ar wahân neu lolfa / cegin, ac maent yn cynnwys y systemau gwresogi ac insiwleiddio diweddaraf.

Mae’r fframwaith Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid yn nodi gweledigaeth y dylai pawb yng Nghymru fyw mewn cymunedau bywiog, hyfyw a chynaliadwy, wedi’u cysylltu’n dda, gydag economi leol gref ac ansawdd bywyd da. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio adfywio fel cyfres integredig o weithgareddau sy’n ceisio gwrthdroi’r dirywiad economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a ffisegol i gyflawni gwelliant parhaol mewn ardaloedd lle na all y farchnad wneud hyn ei hun heb rywfaint o gymorth gan y llywodraeth.

FFEITHIAU ALLWEDDOL

  • Datblygiad o 6 fflat hunangynhwysol 2 ystafell wely
  • Caiff rhenti eu pennu ar lefel Ganolradd sy’n golygu eu bod fel arfer 20% yn llai na chyfradd y farchnad
  • Cost caffael: £Dim cost
  • Grant Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid: £139,500
  •  Cyfanswm Cost y Cynllun: £448,136

Last modified on Mawrth 29th, 2017 at 11:01 am