Maes y Waen – Penmachno

Bu i Cartrefi Conwy, mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, gwblhau eu datblygiad o adeiladau newydd cyntaf ym Maes y Waen. Fel cam cyntaf datblygiad gwledig dau gam, cafodd 6 cartref oes eu hadeiladu ar dir a drosglwyddwyd i Cartrefi Conwy fel rhan o’r broses trosglwyddo stoc.

Mae Maes Y Waen wedi ei leoli ym mhentref prydferth Penmachno sydd wedi ei leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae datblygiad Maes Y Waen o arwyddocâd mawr i’r pentref, sef y datblygiad adeiladu newydd cyntaf o dai cymdeithasol ers 40 mlynedd. Bydd yn helpu i sicrhau bod y gymuned yn cael ei chynnal, diogelu ysgol y pentref a gwarchod yr iaith a’r diwylliant Cymraeg.

Mae’r chwe thŷ wedi cael eu hadeiladu â ffrâm bren ar gyfer y strwythur, a defnyddiwyd masnachwyr cyflenwi lleol. Arweiniodd y fanyleb ar gyfer y cynllun hwn at y tai yn cael eu hadeiladu i safonau Lefel 4 Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy.

Gweithiodd Cartrefi Conwy yn agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Hwylusydd Tai Gwledig Conwy ar y datblygiad hwn. Gweithiodd yr Hwylusydd Tai Gwledig gyda’r Cyngor Cymuned i ddatblygu a chynnal Arolwg o Anghenion Tai a pharatoi adroddiad yn seiliedig ar ei ganfyddiadau y bu i Cartrefi Conwy ei ddefnyddio fel tystiolaeth i gefnogi ei gais cynllunio. Bu i’r dystiolaeth hon hefyd hysbysu penderfyniad yr awdurdod lleol i flaenoriaethu’r cynllun hwn am ddyraniad Grant Tai Cymdeithasol (GTC).

FFEITHIAU ALLWEDDOL

  • Cyfanswm Cost y Cynllun: £835,409
  • Grant Tai Cymdeithasol: £354,000
  • Dyddiad dechrau: Mawrth 2013
  • Wedi’i gwblhau: Chwefror 2014
  • Datblygiad 6 cartref sy’n cynnwys 2 dŷ 2 ystafell wely a 4 tŷ 3 ystafell wely
  • Cam cyntaf wedi’i gwblhau – ail gam i’w ddatblygu pan gaiff angen pellach ei nodi mewn 5-10 mlynedd
  • Mae’r datblygiad hwn yn bodloni’r gofynion ansawdd i gael ei achredu â’r Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy – Lefel 4
  • Cyflogwyd 100% o’r llafur yng Ngogledd Cymru gyda chontractwr lleol
  • Cyflogwyd 1 prentis llawn amser ar
  • y cynllun

Last modified on Ebrill 28th, 2017 at 12:34 pm