Cysgod y Gogarth

Mae datblygiad modern eco-gyfeillgar £4M+ Cartrefi Conwy yn hyrwyddo ac yn cefnogi byw’n annibynnol ar gyfer pobl hŷn. Disodlodd Cysgod y Gogarth ddau hen gynllun tai lloches yn Llandudno, a oedd yn cynnwys 30 o fflatiau a fflatiau un ystafell yn Llys Seiriol a Llys Eryl cyfagos yn St Andrew’s Avenue, am nad oeddent yn addas at y diben a ddim yn mynd i’r afael â’r angen am dai lleol.

Cysgod y Gogarth yw’r cynllun Byw’n Annibynnol newydd cyntaf i Cartrefi Conwy ei ddatblygu ac roeddem am sicrhau ei fod yn diwallu anghenion pobl hŷn, rŵan ac yn y dyfodol.

Dyluniwyd gan benseiri llwyddiannus RPP, a bu i’w datganiad dylunio a mynediad ymgorffori llawer o nodweddion cydnaws ag adeiladau lleol a hanes Fictoraidd y dref. Mae Cysgod y Gogarth yn fwy na dim ond cynllun tai; mae’n ganolbwynt ar gyfer y gymuned ehangach, gan annog rhyngweithio drwy weithgareddau cymdeithasol a digwyddiadau a arweinir gan y tenantiaid a phreswylwyr lleol.

Mae’r cartrefi wedi eu hadeiladu ynghyd â Chod Cartrefi Cynaliadwy – Lefel 4 safonol (y safon isaf ar gyfer Cymru yw Cod Lefel 3) sy’n cynnwys llawer o nodweddion arloesol i fodloni’r meincnod amgylcheddol ar gyfer arfer gorau o ran dyluniad adeiladau cynaliadwy, adeiladu a gweithredu. Mae hyn yn rhoi mantais o gartref ynni effeithlon i denantiaid, gyda chostau rhedeg fforddiadwy. Mae’r datblygiad wedi’i adeiladu i safon ‘Cartrefi Oes’ sy’n golygu y gallwn addasu’r eiddo’n hawdd i weddu i ofynion unigol wrth i anghenion iechyd, lles neu symudedd newid wrth i breswylwyr fynd yn hŷn. Mae hyn yn cynnwys Achrediad Visibly Better RNIB, sy’n golygu bod pob agwedd ar adeiladu a dylunio mewnol wedi cael eu hystyried er mwyn galluogi pobl sydd â nam ar eu golwg i fyw’n annibynnol, heb fawr o addasiadau a chefnogaeth. Gwneir hyn drwy sicrhau bod digon o gyferbyniad gweledol rhwng arwynebau gan eu galluogi i symud yn gyfforddus o amgylch eu cartref newydd.

Mae pob un o’r rhandai wedi eu cynllunio i greu mannau byw modern a swyddogaethol, gyda cheginau cynllun agored sy’n arwain i mewn i ardaloedd byw mawr. Mae’r datblygiad hefyd yn elwa o dechnoleg gynaliadwy ac yn gosod safonau newydd o ran effeithlonrwydd ynni, sy’n helpu i gadw costau cyfleustodau yn isel.

FFEITHIAU ALLWEDDOL

  • Mae pob uned wedi ei hachredu gyda Chod Cartrefi Cynaliadwy Lefel 4.
  • Mae’r gwres ar gyfer y rhandai a’r pedwar tŷ yn dod gan system gymunedol Gwres a Phŵer Cyfunedig (CHP). Mae’r boeler gwres a’r CHP wedi’u gosod yn y bloc o randai gyda phibellau’n rhedeg o fewn ffosydd i bob tŷ. Mae gan bob rhandy a thŷ eu hunedau rhyngwyneb gwres eu hunain, gyda mesuryddion ar wahân. Mae’r defnydd o wres ar gyfartaledd ar gyfer y fflatiau a’r tai yn gyfystyr â £4.41 yr wythnos (£230 y flwyddyn).
  • Mae cyfanswm o 70 o baneli solar PV wedi cael eu gosod i do y rhandai, gyda chyfanswm capasiti o 17.50Kw, gan gynhyrchu cyfanswm blynyddol o 14752kWh, sy’n gyfystyr â £2360 mewn biliau trydan.
  • 1750 tunnell o wastraff (88%) wedi’i ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi
  • 86% o ddeunyddiau cymwys wedi’u hailgylchu
  • Cyfanswm gwerth gwaith yr is-gontractwr oedd £1,783,000 gyda £1,539,000 wedi ei wario yng Nghymru (86%)
  • Cyfanswm gwerth gwaith y darparwyr oedd £391,663 gyda £126,105 wedi ei wario yng Nghymru (76%)
  • Cyflogwyd 100% o’r llafur yng Ngogledd Cymru, gyda 70% wedi’i gyflogi o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a’r prif gontractwr oedd RL Davies
  • £5000 o gyfraniadau/nawdd
  • 1 prentisiaeth wedi cwblhau ac ennill NVQ Lefel 2 mewn gwaith coed a saernïaeth

Last modified on Mai 4th, 2017 at 1:36 pm