Archebion yn llifo mewn ar gyfer cartrefi di-garbon

Archebion yn llifo mewn ar gyfer cartrefi di-garbon

Mae datblygiad o gartrefi modiwlar chwyldroadol wedi cael dechrau da ar ôl sicrhau archebion ar gyfer 62 o’i eiddo di-garbon – gan gynnwys rhai o’r tai cyngor cyntaf i’w codi ar Ynys Môn ers degawdau.

Datgelwyd y newyddion yn ystod agoriad swyddogol ffatri Atebion Modiwlar Creu Menter ar Ystâd Ddiwydiannol Penrhos yng Nghaergybi gan Julie James AC, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru.

Ym mis Awst disgwylir i’r gwaith ddechrau ar adeiladu datblygiad byngalos un ystafell wely ar gyfer pobl hŷn yn y dref.

Mae cynllun Maes yr Ysgol drws nesaf i ystâd dai Morawelon y cyngor a bydd yn cynnig dewis i denantiaid symud i eiddo llai, gan ryddhau cartrefi teuluol sydd eu mawr angen.

Bu Creu Menter, sy’n is-gwmni i gymdeithas tai Cartrefi Conwy, yn cydweithio’n agos gyda Chyngor Sir Ynys Môn ar ddyluniad yr adeiladau ffrâm bren.

Unwaith y bydd y paneli wedi’u hadeiladu yn y ffatri, gellir eu codi ar y safle o fewn pum i wyth diwrnod.

Bydd yr adeiladau’n defnyddio inswleiddiad perfformiad uchel i wneud yn siŵr bod y  cartrefi’n rhydd o ddrafftiau, gan leihau colli gwres i greu cartref fydd yn cael yr effaith lleiaf posib ar yr amgylchedd.

Mae’r ffatri’n cyflogi pedwar saer a bydd yn darparu swyddi ar gyfer pedwar o bobl leol sy’n ddi-waith ar hyn o bryd, yn ogystal â darparu profiad gwaith i 50 o bobl eraill sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i swyddi.

Fe’i sefydlwyd mewn partneriaeth â Beattie Passive o Norfolk, prif wneuthurwr cartrefi passivhaus safon uchel y DU. Gall yr adeiladau ecogyfeillgar hyn arbed hyd at 90 y cant o gostau ynni blynyddol i breswylwyr.

Dywedodd Adrian Johnson, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol Cartrefi Conwy: “Bydd y bartneriaeth hon rhwng Creu Menter a Beattie Passive yn
rhoi cyfleoedd cyflogaeth i bobl sy’n ei chael hi’n anodd i gael mynediad at y  farchnad swyddi.

“Cyngor Sir Ynys Môn yw ein cleient cyntaf ac mae’r rhain ymysg y tai cyngor cyntaf i gael eu hadeiladu ar Ynys Môn ers degawdau.

“Rydym eisoes wedi casglu llyfr archebion o 62 o gartrefi i’w hadeiladu dros y 12 i 18 mis nesaf.

“Mae’r adeiladau’n ddatblygedig iawn o ran safonau rheoli adeiladu, ac yn mynd yn bellach na’r gofynion atal sŵn ac mae ganddynt rwystrau nwy radon wedi’u hadeiladu’n rhan ohonynt.

“Maent yn cyrraedd safon oddefol sy’n golygu mai’r rhain fydd y cartrefi mwyaf effeithlon o ran ynni y gallwch eu hadeiladu yn y DU.

“Rydym yn cynhyrchu’r paneli yn y ffatri sy’n golygu y gellir eu codi yn gyflym iawn ar y safle. Nid oes angen crefftau gwlyb, felly os oes tywydd gwael, nid yw’n effeithio arnom.

“Bonws go iawn arall o’r cynnyrch hwn yw ei fod mor hyblyg a gallwch adeiladu unrhyw beth o fflat un ystafell wely i dŷ pum ystafell wely.”

Yn ôl Andrew Bowden, Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, mae’r fenter yn rhan o’u strategaeth gwerth £50 miliwn i greu 400 o gartrefi newydd dros y pedair blynedd nesaf.

Dywedodd: “Bydd y cynnyrch hwn yn chwyldroi’r farchnad tai cymdeithasol yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

“Fe wnaethon ni ddewis Beattie Passive fel ein partner oherwydd bod yr ethos o annog pobl yn y diwydiant adeiladu i adeiladu cynnyrch o ansawdd uchel gydag ôl troed carbon isel iawn yn rhywbeth rydym ni’n ei rannu.

“Fel menter gymdeithasol rydym eisiau gwneud elw, ac yna ailgylchu’r elw hwnnw ar gyfer lles cymdeithasol sy’n dod â thenantiaid yn ôl i waith cyflogedig.”

Dywedodd Ron Beattie, Rheolwr Gyfarwyddwr Beattie Passive: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Cartrefi Conwy a Creu Menter i ddarparu cartrefi Beattie Passive yng ngogledd Cymru. Credwn eu bod yn amlygu gwerthoedd a nodau Beattie Passive ac rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar ein partneriaeth.”