Canmol Gwynne, yr arloeswr sy’n “gymeriad chwedlonol” yn y sector tai”

Canmol Gwynne, yr arloeswr sy’n “gymeriad chwedlonol” yn y sector tai”

Mae arloeswr tai o Gymru wedi cael ei alw’n “gymeriad chwedlonol” yn y sector ar ôl cyhoeddi ei ymddeoliad.

Dywed Gwynne Jones, sydd wedi ymddeol fel rheolwr gyfarwyddwr cymdeithas dai Cartrefi Conwy, y bydd ganddo lawer o atgofion melys o weithio gyda’r sefydliad blaengar.

Ymunodd Mr Jones â Cartrefi Conwy yn fuan wedi sefydlu’r gymdeithas yn 2008, yn dilyn canlyniad pleidlais ymysg y tenantiaid o blaid trosglwyddo’r 3,800 eiddo o berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Un o’r llwyddiannau yr oedd Gwynne fwyaf balch ohonynt oedd trefnu rhaglen foderneiddio eiddo gwerth £30 miliwn gan ddod â holl eiddo’r gymdeithas i lefel gofynnol Safon Tai Ansawdd Cymru.

Roedd Cartrefi Conwy yn un o ddim ond llond llaw o landlordiaid tai cymdeithasol i gyflawni’r dasg enfawr erbyn dyddiad cau 2012 a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Yna y llynedd cafwyd seremoni codi baner i nodi llwyddiant dwbl pwysig i Cartrefi Conwy pan enillodd glod arbennig am reoli’r ystadau tai cyntaf yng Nghymru i gael statws Baner Werdd.

Chwe blynedd yn ôl ystâd Peulwys yn Llysfaen, uwchben Hen Golwyn, oedd y gyntaf i dderbyn y dynodiad, a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn dilyn rhaglen o welliannau amgylcheddol sylweddol gwerth £4 miliwn.

Dilynwyd hyn gan ystâd Tre Cwm yn Llandudno a welodd weddnewidiad “ysbrydoledig” gwerth £1.4 miliwn a lwyddodd i ailgysylltu’r bobl ifanc yno â’r amgylchedd naturiol trwy greu ardaloedd cymunedol y gallai teuluoedd eu mwynhau a lle gallai plant chwarae’n ddiogel

Mae’r ystâd hefyd wedi elwa o ffyrdd wedi’u hailgynllunio, gyda mannau parcio ceir penodol, llwybrau troed a newid ardaloedd concrit yn fannau gwyrdd – pob un wedi’i wella ymhellach gan raglen sylweddol o blannu coed, llwyni a blodau.

Daeth y gwaith yma ar ben y £2.75 miliwn a wariwyd gan y gymdeithas dai i wella tai, fflatiau a fflatiau deulawr a gafodd eu codi’n wreiddiol yn y 1970au.

Mae Gwynne hefyd yn hynod falch bod Cartrefi Conwy wedi sefydlu is-gwmni arobryn, Creu Menter, sydd bellach wedi sefydlu Academi Gyflogaeth ac yn adeiladu cartrefi modiwlaidd, di-garbon gan ddarparu gwaith a chyfleoedd gwaith.

Mae Mr Jones hefyd wedi chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu strategaeth gwerth £45 miliwn i adeiladu 428 o gartrefi dros y tair blynedd nesaf.

Cafodd ei lwyddiant dros y blynyddoedd ei gydnabod fis Rhagfyr y llynedd yng Ngwobrau Tai Cymru a drefnwyd gan Sefydliad Siartredig Tai Cymru (CIH).

Derbyniodd Mr Jones, sy’n dod yn wreiddiol o Lanrwst ac sydd bellach yn byw yn Rhuthun, y wobr am ymrwymiad eithriadol a oedd ymhlith y pedair anrhydedd nodedig a enillodd y gymdeithas dai flaengar.

Dechreuodd ei yrfa ym maes tai cymdeithasol fel casglwr rhent dros dro i hen Gyngor Bwrdeistref Arfon yn 1987, gan weithio yn ddiweddarach i Gymdeithas Tai Clwyd, a oedd wedi’i lleoli yn Ninbych ar y pryd ac sydd bellach yn rhan o Grŵp Cynefin, cyn ymuno fel cyfarwyddwr gweithrediadau gyda Cartrefi Conwy a oedd newydd ei ffurfio yn 2008.

Meddai: “Mewn gwirionedd roedd y cyfle i weithio i Cartrefi Conwy yn un na allwn ei wrthod oherwydd rhoddodd gyfle i mi wneud gwahaniaeth go iawn i’n cymunedau.

“Y genhadaeth i greu cymunedau i fod yn falch ohonynt fu cryfder y sefydliad o’r cychwyn cyntaf.

“Mae Cartrefi Conwy bob amser wedi bod yn sefydliad arloesol, gyda syniadau newydd yn dod drwodd drwy’r amser gan godi’r bar o ran safonau ar hyd yr adeg.

“O’r dyddiau cynnar, roedd gennym dasg enfawr o’n blaenau i gyflawni’r gwelliannau yr oedd y tenantiaid wedi pleidleisio drostynt. Roeddem am wneud hynny ond roeddem hefyd am geisio creu gwaddol a fyddai’n parhau i’r dyfodol.

“Pan edrychwch yn ôl ar 2008 a’r cwymp ariannol a ddigwyddodd bryd hynny, roedd Cartrefi Conwy yn buddsoddi’n helaeth yn yr economi leol, yn creu swyddi ac yn darparu profiad gwaith a hyfforddiant i’n tenantiaid.

“Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru, pe bai hi’n gallu potelu’r hyn mae Cartrefi wedi’i wneud yn Nhre Cwm, byddai Cymru yn lle gwell ac mi wnaeth clywed hynny wneud i mi deimlo’n falch iawn, felly beth bynnag arall, mi fydd hynny yn aros yn fy meddwl bob amser.”

Dywedodd Andrew Bowden, prif weithredwr Cartrefi Conwy: “Mae Gwynne wedi chwarae rhan enfawr yn llwyddiant Cartrefi Conwy a bydd ei holl gydweithwyr yn gweld colled fawr ar ei ôl.

“Dros y blynyddoedd mae Gwynne wedi dangos arweiniad rhagorol ac wedi ymgorffori gwerthoedd craidd Cartrefi Conwy, gyda gwên barod a phenderfyniad diarbed i gyflawni ein haddewidion i denantiaid wrth greu cymunedau i ymfalchïo ynddynt. Yn syml iawn, mae Gwynne yn gymeriad chwedlonol yn y sector tai cymdeithasol yng Nghymru.”

“Gall ymddeol yn dawel ei feddwl o wybod ei fod wedi gosod sylfeini cadarn ar gyfer dyfodol hyd yn oed yn fwy llwyddiannus i Cartrefi Conwy a bydd ei etifeddiaeth yn parhau. Rydym yn dymuno’r gorau iddo ar gyfer ymddeoliad hapus a dedwydd.”

Categoriau: Cartrefi News