Gwybodaeth Bwysig am Ddiogelwch Tân

Gwybodaeth Bwysig am Ddiogelwch Tân

Mae ein meddyliau ni gyda phawb sydd wedi’u heffeithio gan y digwyddiad dychrynllyd yn Nhŵr Grenfell yng Ngorllewin Llundain yr wythnos ddiwethaf.

 

Mae diogelwch a lles ein cwsmeriaid bob amser yn flaenoriaeth i ni – rhywbeth sydd wedi’i ategu drwy’r ffaith fod Cartrefi Conwy wedi derbyn gwobr aur Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau am y chweched flwyddyn yn olynol.

 

Cartrefi Conwy yw’r unig gymdeithas tai yng Ngogledd Cymru sydd â swyddog diogelwch tân yn y cartref wedi’i secondio i ni ar sail llawn amser o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae hi ar hyn o bryd yn gweithio gydag amrywiaeth o staff Cartrefi Conwy ac yn eu hyfforddi i gynnal gwiriadau diogelwch yn y cartref gyda’n tenantiaid.

 

Rydym am roi’r sicrwydd cadarnaf i chi fod pob cam diogelwch tân posibl wedi’i sefydlu er mwyn atal tân rhag lledaenu yn ein holl gartrefi a’n gweithleoedd.

Mae’n werth nodi nad oes unrhyw fflatiau preswyl sy’n eiddo i Gartrefi Conwy wedi’u dosbarthu’n dyrau. Dim ond pum llawr sydd yn ein hadeilad uchaf ac mae gennym hefyd rai adeiladau pedwar llawr.

 

Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cael gwybod na chafodd yr un math o gladin ag a ddefnyddiwyd yn Nhŵr Gefnell ei ddefnyddio fel rhan o waith insiwleiddio waliau allanol Cartrefi Conwy.

 

Mae’r holl welliannau a wnaethom i waliau allanol ein cartrefi ni yn cydymffurfio â Rheoliadau Adeiladu. Mae’r deunydd insiwleiddio a ddefnyddiwyd wedi’i raddio fel deunydd â risg isel iawn o fynd ar dân ac mae wedi’i ardystio â chymeradwyaeth dechnegol y Bwrdd Cytundeb Cenedlaethol.

 

Mae asesiadau risg er mwyn diogelu rhag tân wedi’u sefydlu ar gyfer pob un o gartrefi ac adeiladau Cartrefi Conwy a datblygwyd y Rhaglen Asesu Risg mewn partneriaeth agos â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac arbenigwyr blaenllaw eraill yn y maes er mwyn sicrhau fod ein polisïau a’n gweithdrefnau diogelwch tân y gorau y gallant fod.

 

 

Mae Cartrefi Conwy wedi codi arwyddion amlwg yn ei holl eiddo i roi gwybod i’n tenantiaid beth ddylen nhw ei wneud er mwyn diogelu eu hunain pe bai tân yn digwydd. Rydym hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad penodol i gwsmeriaid sy’n byw yn ein fflatiau ynghylch yr hyn y dylent ei wneud pe bai tân.

 

Fodd bynnag hoffem atgoffa ein holl denantiaid fod sawl peth yr ydym ni i gyd yn gyfrifol amdanynt er mwy helpu i atal tanau a chadw’n ddiogel yn ein cartrefi. Mae’r pethau hyn yn cynnwys:

 

  • Cadw Drysau Tân ar gau bob amser – efallai y bydd y tywydd braf yn eich temtio chi i’w cadw nhw ar agor, ond er mwyn atal tân posibl rhag lledaenu, dylid eu cadw ar gau bob amser.
  • Peidio byth â defnyddio unrhyw beth i gadw Drws Tân ar agor – dylid eu cau er mwyn atal unrhyw dân posibl rhag lledaenu
  • Rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw ddiffyg neu ddifrod i ddrysau tân fel y gallwn eu trwsio
  • Cadw ardaloedd cyffredin yn glir o unrhyw rwystrau a sbwriel
  • Ni ddylid cadw deunyddiau fflamadwy mewn ardaloedd cyffredin nac mewn cartrefi – mae hyn yn cynnwys hylifau fflamadwy, petrol, cynwysyddion nwy LGP, barbiciws, llosgwyr bio-ethanol neu unrhyw beth arall gyda fflamau noeth.

Os oes gan unrhyw rai o’n cwsmeriaid unrhyw anawsterau penodol a allent beri problemau iddynt pe bai tân yn digwydd, erfyniwn arnynt i roi gwybod i ni ar unwaith er mwyn i ni allu gweithio gyda nhw i ddatblygu cynllun personol ar gyfer gadael adeilad mewn argyfwng.

 

Gall ein tîm o arbenigwyr roi hyn at ei gilydd. Gallwn hefyd drefnu Arolwg Diogelwch Tân yn y Cartref gyda’n Swyddog Diogelwch er mwyn lleihau’r perygl o dân eto fyth a gwella diogelwch yn eich cartref.

 

Cofiwch gysylltu â ni os bydd gennych unrhyw gwestiynau eraill drwy ffonio 0300 124 0040.

 

Diolch yn fawr.

 

Category: Uncategorized @cy