Cynllun £4.3m i drawsnewid ystâd a fydd yn creu swyddi a phrofiad gwaith i denantiaid

Cynllun £4.3m i drawsnewid ystâd a fydd yn creu swyddi a phrofiad gwaith i denantiaid

Mae cymdeithas dai wedi datgelu cynllun gwerth £4.3 miliwn i drawsnewid ystâd dai o’r 1970au yn Llanrwst yn dilyn ymgynghori â phreswylwyr.

Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu dymchwel bloc o 30 maisonette a fflatiau ar ystâd dai Glanrafon a rhoi 14 cartref modiwlaidd di-garbon yn eu lle – gan greu swyddi a phrofiad gwaith i denantiaid di-waith yn y broses.

Fel rhan o’r cynllun cyffredinol, bwriedir gweddnewid chwe bloc cyfagos o 30 fflat yn sylweddol er mwyn rhoi golwg fodern newydd sbon iddynt.

Dechreuodd y gwaith i wella’r fflatiau yn gynharach eleni ac mae’r sefydliad bellach wedi cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddymchwel y bloc o fflatiau ac adeiladu cartrefi teulu tair a phedair ystafell wely y mae galw mawr amdanynt yn lleol.

Os rhoddir caniatâd, bydd y fframiau pren yn cael eu cynhyrchu gan is-gwmni Cartrefi Conwy, Creu Menter, yn eu ffatri yng Nghaergybi cyn i’r adeiladau modiwlaidd gael eu codi ar y safle.

Mae’r fenter gymdeithasol, y gyntaf o’i bath yng Nghymru, hefyd yn rhedeg Academi Gyflogaeth er mwyn darparu cyfleoedd, hyfforddiant a chymwysterau i bobl leol ddi-waith, gan gynnwys tenantiaid Cartrefi Conwy.

Maent yn gweithio mewn partneriaeth â Beattie Passive o Norfolk, prif wneuthurwr cartrefi datblygedig ynni isel passivhaus.

Mae’r ffatri’n cyflogi pedwar saer a bydd yn darparu swyddi i bedwar person lleol arall sy’n ddi-waith, yn ogystal â darparu profiad gwaith i 50 o bobl eraill sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i swyddi.

 

Defnyddir inswleiddio perfformiad uchel i wneud y cartrefi yn hollol rhydd o ddrafftiau, gan leihau’r gwres a gollir a chreu cartref heb fawr o effaith amgylcheddol gan arbed hyd at 90 y cant i breswylwyr mewn costau ynni blynyddol.

Cyn llunio’r cynllun ar gyfer yr ystâd bu Cartrefi Conwy yn ymgynghori’n eang gyda phobl leol er mwyn penderfynu beth oedd ei angen arnynt.

Dyluniwyd y maisonettes gwreiddiol yn 1968 ond nid oeddent bellach yn addas at y diben.

Mae’r chwe bloc o fflatiau sy’n weddill yn mynd trwy raglen wella enfawr o £1.8 miliwn sy’n cynnwys gosod toeau newydd, ac ychwanegu rendr a deunydd inswleiddio i’r waliau allanol.

Mae’r ffenestri i gyd yn cael eu newid ac mae rhai ohonynt wedi’u hailgynllunio’n llwyr, tra bod y grisiau’n cael eu gwneud yn rhai caeedig a system mynediad drws diogel newydd yn cael ei hychwanegu.

Bydd y lle chwarae awyr agored i blant, sydd yn rhan ganolog o’r ystâd, hefyd yn cael ei wella.

Dywedodd Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, Andrew Bowden: “Pan ddyluniwyd ystâd Glanrafon ar ddiwedd y 1960au, darparwyd yr hyn a oedd ar y pryd yn llety o’r radd flaenaf i ddiwallu anghenion tai’r gymuned leol.

“Fodd bynnag, nid oedd y llety hynny bellach yn addas at y diben a dyna pam rydym yn buddsoddi mwy na £4 miliwn i ad-drefnu a gwella’r ystâd fel ei bod yn diwallu anghenion a disgwyliadau ein tenantiaid heddiw ac i’r dyfodol.

“Bydd y chwe bloc o fflatiau yn cael eu gweddnewid yn llwyr wrth iddyn nhw ddod yn gartrefi deniadol, o ansawdd uchel, wedi’u hinswleiddio’n dda.

“Yn y cyfamser, os ydym yn llwyddo i gael caniatâd cynllunio, byddwn yn buddsoddi £2.5 miliwn mewn adeiladu’r 14 eiddo modiwlaidd a fydd yn darparu cartrefi teulu tair a phedair ystafell wely. Cartrefi sydd eu hangen yn fawr yn yr ardal.

“Mae’r system fodiwlaidd yn gyflym ac yn effeithlon iawn. Gallwn roi ffrâm tŷ ar ei draed mewn dau ddiwrnod – dyma yw dyfodol adeiladu.

“Gellir gorchuddio’r ffrâm bren mewn unrhyw ddeunydd rydych chi’n ei hoffi ac yn fewnol mae yna fwrdd plastr a philen aerglos sy’n selio’r tŷ felly nid oes fawr ddim gwres yn cael ei golli.

“Mae’r eiddo’n ddatblygedig iawn o ran safonau rheoli adeiladau, gan ragori ar y gofynion atal sŵn ac yn cynnwys rhwystrau mewnol rhag nwy radon, sef nwy anweledig, diarogl, di-flas sy’n gallu llifo i fyny trwy’r ddaear.

“Mae’n cyrraedd y safon oddefol sy’n golygu y byddan nhw ymhlith y cartrefi mwyaf effeithlon o ran ynni y gallwch chi eu hadeiladu yn y DU.”

Categoriau: Uncategorized @cy