Gwobr yn sioc bleserus i Gwynne, y pennaeth tai sy’n arwain y ffordd mewn cynllun £45m i adeiladu 428 o gartrefi newydd

Gwobr yn sioc bleserus i Gwynne, y pennaeth tai sy’n arwain y ffordd mewn cynllun £45m i adeiladu 428 o gartrefi newydd

Cafodd un o ffigurau mwyaf adnabyddus y sector tai yng Nghymru dipyn o syndod pan oedd yn arwain seremoni wobrwyo yn ddiweddar pan gyflwynwyd gwobr iddo ef ei hun!

Roedd y wobr ymrwymiad eithriadol a dderbyniodd Gwynne Jones, rheolwr gyfarwyddwr Cartrefi Conwy, yng Ngwobrau Tai Cymru a drefnwyd gan y Sefydliad Tai Siartredig Cymru (CIH), ymysg pedair anrhydedd anhygoel a enillodd y gymdeithas dai arloesol.

Mae Mr Jones, sy’n dod yn wreiddiol o Lanrwst ac sydd bellach yn byw yn Rhuthun, yn arwain y ffordd mewn strategaeth gwerth £45 miliwn i adeiladu 428 o gartrefi newydd dros y tair blynedd nesaf.

Yn y seremoni yn y Ganolfan Gynhadledd Rhyngwladol yng Nghasnewydd, enillodd Cartrefi Conwy dri o wobrau eraill.

Yn gyntaf daeth Llys Cynfran yn Llysfaen, a goronwyd fel y datblygiad tai ar raddfa fechan newydd gorau yng Nghymru.

Mae’r cynllun £2 filiwn yn cynnwys 17 o dai a fflatiau a adeiladwyd ar safle anodd, diffaith ar ochr bryn wrth ymyl ystâd Parc Peulwys Cartrefi Conwy sydd hefyd wedi ennill gwobrau.

Cafodd is-gwmni’r gymdeithas dai, Creu Menter, ei anrhydeddu yn y categori ar gyfer contractwyr cymunedol sy’n rhoi rhywbeth yn ôl i’r cymdogaethau y maent yn gweithredu ynddynt.

Daeth hynny’n dynn ar sodlau gwobr arall i Creu Menter a gafodd ei enwi’n ddiweddar fel un o’r cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru yng Ngwobrau Twf Cyflym 50.

Galwyd Cartrefi Conwy i’r llwyfan am y trydydd tro i dderbyn y Wobr Gwneud Lle Cadarnhaol a aeth i ystâd dai Tre Cwm yn Llandudno.

Mae’r ystâd wedi cael ei thrawsnewid gyda gweddnewidiad gwerth £1.4 miliwn sydd wedi plesio’r tenantiaid yn fawr ac sydd hefyd wedi helpu’r ystâd i ennill Gwobr y Faner Werdd.

Mae Tre Cwm yn un o ddim ond dwy ystâd dai yng Nghymru i ennill statws y Faner Werdd – yr un arall yw Parc Peulwys sydd hefyd yn cael ei rheoli gan Cartrefi Conwy ac sydd wedi ennill statws y Faner Werdd am y pum mlynedd diwethaf.

Ymhlith y rhai a siaradodd yn y seremoni wobrwyo oedd y Cynghorydd Angie O’Grady, Maer Llandudno, sydd hefyd yn denant yn Nhre Cwm.

Yn ôl y Cynghorydd O’Grady, roedd yr ystâd yn “gynfas ddigalon” cyn i Cartrefi Conwy gymryd yr awenau ar ôl i denantiaid bleidleisio dros drosglwyddo’r stoc tai o ofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn 2008.

Meddai: “Roedd angen trawsnewid y lle i gyd o’r bôn i’r brig.

“Yn awr diolch i’r gwaith caled a wnaed gan Cartrefi Conwy mae’r gwaith trawsnewid wedi’i gyflawni ac mae wedi newid cymaint o fywydau er gwell.”

Cyfaddefodd iddi fod yn feirniadol iawn o’r trosglwyddiad stoc yn wreiddiol 11 mlynedd yn ôl.

Ond meddai: “Rwyf wedi cael fy mhrofi’n anghywir. Mae Cartrefi Conwy nid yn unig wedi tawelu fy ofnau ond wedi fy mherswadio’n llwyr.

“Mae’r gymdeithas dai  wedi dangos ymrwymiad i fuddsoddi mewn gwella ein cartrefi, ein hamgylchedd a’n cymuned. Mae’n poeni am ei phreswylwyr.”

Dywedodd Mr Jones ei bod yn “eiliad a roddodd balchder mawr” iddo glywed y Cynghorydd O’Grady yn canu clodydd y gymdeithas a derbyn y wobr unigol am ei ddau ddegawd o wasanaeth i Sefydliad Tai Siartredig Cymru.

Ar ôl cychwyn allan fel casglwr rhent dros dro i hen Gyngor Bwrdeistref Arfon yn 1987, bu’n gweithio i Gymdeithas Tai Clwyd yn Ninbych, sydd bellach yn rhan o Grŵp Cynefin, cyn ymuno yn 2008 fel cyfarwyddwr gweithrediadau gyda Cartrefi Conwy a oedd newydd ei ffurfio.

Meddai: “Mi wnaethon ni gyflawni llawer yn gyflym iawn. Roeddwn yn ffodus iawn i fod yn rhan o dîm gwych a gyflwynodd raglen enfawr o welliannau gwerth £30 miliwn ac roeddem yn un o’r ychydig sefydliadau yng Nghymru i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn y dyddiad cau yn 2012 a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

“Dyna oedd un o fy munudau mwyaf balch ynghyd â’r prosiectau adfywio yn ystadau Parc Peulwys a Tre Cwm.

“Rydym yn ffodus iawn bod y ddau safle wedi cael eu hanrhydeddu â statws y Faner Werdd sydd nid yn unig yn bluen yn het Cartrefi Conwy ond hefyd yn gydnabyddiaeth i’r gymuned gyfan.

“Mae’r cynlluniau wedi newid bywydau ac yn gwella bywyd ein tenantiaid ac rydym hefyd wedi gallu cynorthwyo pobl i ddod o hyd i waith trwy’r prosiectau adfywio hynny.

“Cefais fy nghyffwrdd yn fawr gan eiriau’r Cynghorydd Angie O’Grady oherwydd mewn gwirionedd roedd clywed y sylwadau hynny gan un o’r preswylwyr, yn sôn am sut y mae’r ystâd wedi cael ei thrawsnewid a sut rydym wedi gweithio gyda’r gymuned a’r preswylwyr, yn wych.

“Ond cefais fy llorio’n llwyr gan y wobr a gefais. Roedd yn sioc fawr.

“Mewn ffordd roedd yn ffordd y Sefydliad Tai Siartredig o ddweud diolch am bopeth rwyf wedi’i roi yn ôl i’r proffesiwn. Mae’n rhywbeth sy’n rhoi cymaint o bleser a balchder i mi bob dydd. ”

Ymhlith y rhai oedd wrth eu boddau yn clywed am wobr Llys Cynfran oedd y tenant Katie Stone, 31 oed, sy’n fam i dri o blant, a ddywedodd: “Rwy’n credu bod y lle’n hyfryd ac mae gennym gymdogion hyfryd a thŷ gwych. Mae symud i mewn i dŷ fel hwn wedi newid fy mywyd. Mae fel ennill y loteri. ”

Roedd prif weithredwr Cartrefi Conwy, Andrew Bowden, wrth ei fodd bod y sefydliad wedi cipio pedair gwobr, camp na chyflawnwyd erioed o’r blaen.

Meddai: “Rwy’n falch iawn bod ein hymdrechion wedi cael eu cydnabod gan ein cymheiriaid yn sector tai Cymru oherwydd ei fod yn cadarnhau bod Cartrefi Conwy yn gosod y meincnod o ran arloesedd ac ansawdd.

“Ar nodyn personol, roeddwn wrth fy modd dros Gwynne oherwydd ei fod yn ddyn cywir a hynod alluog sy’n byw ac yn bod dros dai cymdeithasol. Mae’r anrhydedd yn haeddiannol iawn.”

 

Categoriau: Uncategorized @cy