Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl - Gad i ni siarad

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl – Gad i ni siarad

Gall siarad am eich teimladau eich helpu i wella eich iechyd meddwl a delio ag adegau pan fyddwch chi’n teimlo’n gythryblus.

Nid yw bob amser yn hawdd disgrifio sut rydych chi’n teimlo. Os na allwch chi feddwl am un gair, defnyddiwch lawer. Sut mae’n teimlo y tu mewn i’ch pen? Beth mae’n gwneud i chi deimlo fel ei wneud?

Nid yw siarad am eich teimladau yn arwydd o wendid. Mae’n rhan o fod yn gyfrifol am eich llês a gwneud yr hyn a allwch i gadw’n iach.

Cymerwch gip ar y fideo hon gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, yn ogystal â niferoedd defnyddiol isod o asiantaethau a gwasanaethau cymorth sydd ar gael i sgwrsio â chi neu rywun annwyl heddiw.

 

 

Ewch i ein tudalen Iechyd Meddwl ar ein wefan: https://cartreficonwy.org/tenants/coronavirus/coronavirus-and-your-wellbeing/mental-health/

 

​​​​​​​Dewch o hyd i awgrymiadau ar sut i fynd at a thrafod materion gydag anwyliaid trwy wefan Time to Change:

Samariaid

Ffon: 116 123 (24 hours a day, free to call)

Ebost: jo@samaritans.org

Mae’n darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol, anfeirniadol i bobl sy’n profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad. Gallwch ffonio, e-bostio, ysgrifennu llythyr neu yn y rhan fwyaf o achosion siarad â rhywun wyneb yn wyneb

 

Mind Infoline
Ffon: 0300 123 3393 (9am-5pm, Monday to Friday)

Ebost: info@mind.org.uk

Testun: 86463

​​​​​​​Mae’r Infoline yn rhoi gwybodaeth am fathau o broblemau iechyd meddwl, ble i gael help, triniaethau cyffuriau, therapïau amgen ac eiriolaeth. Mae gan Mind hefyd rwydwaith o bron i 200 o gymdeithasau Mind lleol sy’n darparu gwasanaethau lleol.

 

Llinell Gyngor Rethink Mental Illness
Ffon: 0300 5000 927 (9.30am-4pm, Monday to Friday)

Ebost: info@rethink.org

Mae’n darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol i bobl â phroblemau iechyd meddwl a’r rhai sy’n gofalu amdanynt, yn ogystal â rhoi help i weithwyr iechyd proffesiynol, cyflogwyr a staff. Mae Rethink hefyd yn rhedeg gwasanaethau a grwpiau Rethink ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon.

SANEline

 

Ffon: 0300 304 7000 (4.30pm-10.30pm, everyday)

Llinell gymorth genedlaethol y tu allan i oriau sy’n cynnig cefnogaeth emosiynol, arweiniad a gwybodaeth i unrhyw un y mae problem iechyd meddwl yn effeithio arno, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.

 

Ochr yn Ochr

Mae Ochr yn Ochr yn gymuned ar-lein gefnogol sy’n cael ei rhedeg gan Mind lle gallwch chi lle gallwch wrando, rhannu a chael eich clywed.

 

Support for carers

Os ydych chi’n ofalwr sydd angen cefnogaeth, gallwch hefyd gysylltu â Carers Direct ac Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol y gall y ddau ohonynt ddarparu cefnogaeth a chyngor ar unrhyw faterion sy’n effeithio arnoch chi.

Categoriau: Uncategorized @cy